Fibank и австрийското дружество Erste Asset Management сключиха споразумение за стратегическо партньорство в предлагането на нови за българския пазар договорни фондове

Като партньор на Erste Asset Management Fibank ще предлага на своите клиенти възможности за инвестиции във фондовете, управлявани от австрийската финансова институция. Дружеството управлява над 140 фонда в Европа, от които специално за България са избрани четири фонда за клиенти на банката. Броят на фондове, които ще се дистрибутират първоначално в дирекция „Частно банкиране“ и няколко избрани офиси от клоновата мрежа на банката, са четири, но се очаква броят им да нарасне през следващата година в зависимост от пазарния интерес и тенденциите на международните капиталови пазари.

Erste Asset Management е международна компания за управление на активи с лидерски позиции в региона на Централна и Източна Европа. Дружеството е част от австрийската финансова група Erste Group Bank AG, специализиращо в управлението на взаимни фондове, алтернативни фондове, частни фондове и други.

Какво представляват договорните фондове?

Те дават възможност при премерен риск вложителите да получат значително по-висока доходност на своите спестявания. По своята същност договорните фондове са вид колективни инвестиционни схеми. Най-простата и ясна дефиниция, която може да бъде дадена е, че те са алтернатива за спестяване, чрез която средствата на голям брой инвеститори се събират в един фонд. Събраните средства от своя страна се инвестират в различни финансови инструменти като акции, облигации, ДЦК и др. В зависимост от техния рисков профил и търсената целева доходност тези фондове се делят най-общо на три вида: Нискорискови, Балансирани и Високорискови. Всеки от инвеститорите притежава част от фонда, пропорционална на инвестираната от него сума.

Как се развива пазара на инвестиционни фондове в България?

Според последните данни на БНБ за развитието на пазара на инвестиционни фондове в България, се наблюдава значителен ръст на активите на фондовете през последните години в страната. Наблюдавайки от близо този пазар, могат да се отчетат някои основни тенденции.

  • По-висок дял на инвестициите в чуждестранните фондове в структурата на общия обем на активите на инвестиционните фондове;
  • Засилване на дела на инвеститорите на дребно (местни физически и юридически лица) в общите активи, макар и все още изоставащ от дела на институционалните инвеститори;
  • Делът на инвестиционните фондове в общото финансово богатство на българското домакинство нараства с големи темпове, но стартира все още от ниска база;
  • Преобладава дела на фондове, деноминирани в чуждестранна валута.

Можем да изведем няколко основни предпоставки за засилване на интереса към инвестиционните фондове през последните години. На първо място това е намаляването на лихвите по спестовните продукти, което от своя страна засилва интереса към алтернативни възможности, каквито са взаимните фондове, директни инвестиции в акции, облигации и други финансови инструменти. Друга предпоставка е видимото засилване на апетита към риск в световен мащаб, което се отразява и върху ръста на международните капиталови пазари през последните години. Тук трябва да отбележим и отчетеното от статистиката повишаване на доходите и спадане на безработицата в страната. Разбира се, не на последно място е и постепенното повишаване на финансова култура на населението в страната.

Какви са предимствата на инвестицията във взаимни фондове?

Като една от основните инвестиционни алтернативи, взаимните фондове се характеризират с редица предимства, които насърчават интереса към тях през последните години:

  • Професионално управление от страна на висококвалифицирани портфолио мениджъри. Това дава възможност на всеки инвеститор да не бъде пряко ангажиран със следене на представянето на финансовите пазари, а да бъде спокоен, че е поверил спестяванията си в ръцете на доказани професионалисти;
  • Инвестиране в голям и разнообразен портфейл от ценни книжа на компании в различни индустрии. По този начин дори и дадена компнаия или сектор да не се представят добре през годината, то реализираните печалби от другите могат да компенсират тези негативи;
  • Висока ликвидност на направената инвестиция. За разлика от стандартните депозити, при инвестирането в договорни фондове, клиентът може по всяко време да получи обратно вложените от него средства, остойностени спрямо моментната цена на притежаваните от него дялове. Това е от изключително значение за подобен тип инвестиции, тъй като клиентът получава възможност да направи изход от инвестицията, както в период на несигурна икономическа среда, така и при възникване на ликвидна нужда от лично естество;
  • Висока степен на прозрачност – инвеститорите могат ежемесечно да получават информация от специализираната за това интернет страница относно резултатите на взаимните фондове;
  • Данъчни облекчения – печалбите са освободени от данък върху доходите на физическите лица.

На фона на горните обстоятелства Fibank стартира дистрибуцията на четири австрийски фонда. Фондовете са подбрани така че да покрият основната палитра на съотношението риск/доходност, а именно: нискорисков, балансиран и рисков фонд.

Основната разлика в рисковия профил на всеки един от предлаганите фондове е свързана с рисковия компонент в него – инвестиции в акции на публични компании. Така например нискорисковият фонд ESPA Bond Euro Corpоrate не инвестира в акции, а единствено в облигации на компании с висок кредитен рейтинг. Балансираният фонд ESPA Portfolio Balanced 30 инвестира до 30% от активите си в акции, а останалата част от портфейла е насочена към по-нискорискови инструменти. За разлика от тях, фондове ESPA Stock Europe и ESPA Stock Global инвестират основно в акции на публични компании, което определя и техния високорисков профил. Повече информация за фондовете можете да откриете на https://www.erste-am.bg

За разлика от стандартните банкови депозити, инвестициите във взаимни фондове не са гарантирани от държавни институции. Ето защо важен въпрос, на който всеки инвеститор трябва да си отговори преди да закупи дялове от подобни фондове, е каква е степента на риск, която може да поеме за своите средства. Подобни решения не са прости и за това нашите експерти винаги са готови да помогнат на всеки клиент с професионална консултация. 

От ляво надясно: г-н Неделчо Неделчев - Главен изпълнителен директор на Fibank, г-н Мартин Вюрценбергер – представител на Erste Asset Management, г-жа Севдалина Василева – Изпълнителен директор и Член на УС на Fibank, г-н Хайнц Беднар – Изпълнителен директор на Erste Asset Management и г-н Петко Вълков – Директор "Частно банкиране"

Предупреждение към инвеститори: Инвеститорите в дялове на взаимни фондове следва да имат предвид, че стойността на дяловете и доходът от тях могат да се понижат. Печалбите не са гарантирани и инвеститорите поемат риск да не възстановят инвестициите си в пълния им размер. Инвестициите във взаимни фондове не са гарантирани от гаранционен фонд, създаден от държавата или друг вид гаранция. Предишните резултати на фондовете не са свързани с бъдещите им резултати. Инвеститорите следва да се запознаят с проспектите на фондовете преди предприемането на каквито и да е било инвестиции в тях.

* Представената публикация има изцяло информационен характер и не следва да се разглежда като препоръка за покупко-продажба на ценни книжа или склоняване към вземане на инвестиционно решение.

Петко Вълков

Д-p Πeтĸo Bълĸoв e Директор на дирекция "Частно банкиране" в Първа инвестиционна банка. Πpитeжaвa пoвeчe oт 10-гoдишeн oпит нa ĸaпитaлoвитe пaзapи в oблacттa нa инвecтиции в aĸции нa пyблични ĸoмпaнии. Очаквайте от него интересни анализи за тенденциите на капиталовите пазари и съвети за управление на личните финанси.

Коментари

Коментирай