Fibank и банковата система в началото на годината

Банковата система посреща края на първото тримесечие на 2016 г. с повишена ликвидна позиция и засилен балансов капитал. Това се отчита от данните, публикувани от БНБ в края на  април. През периода коефициентът на ликвидните активи, изчисляван по Наредба № 11 на БНБ, се увеличава до 37.07% под влияние на динамиката при сумата на пасивите.

Според отчетната статистика на БНБ брутният размер на необслужваните кредити и аванси в банковата система намалява спрямо декември 2015 г. с 291 млн. лв. и е в размер на 10 735 млн. лв. Основен принос за това имат подобряващото се състояние на икономиката като очакванията са намаляването на необслужваните заеми да продължи. Европейската комисия повиши очакванията си за българската икономика през тази и следващата година. В прогноза за страната тя залага 2% растеж през 2016 г. спрямо първоначално заложени 1.5%.

Общата сума на активите в края на първото тримесечие е 87.1 млрд. лв., или с 388 млн. лв. (0.4%) по-малко спрямо края на 2015 г.

През тримесечието кредитният портфейл на банковия сектор (без кредитите за сектори „централни банки“ и „кредитни институции“) намалява с 1 млрд. лв. (1.9%). Всички сегменти на портфейла отчитат спад, като влияние оказват и извършени продажби на кредити. С най-голям абсолютен размер намаляват кредитите за нефинансови предприятия (с 654 млн. лв.), следвани от тези за домакинства (с 259 млн. лв.).

На фона на този спад Първа инвестиционна банка отчита ръст в отпуснатите кредити от нейна страна към домакинствата. Изгодните условия, които предлага банката по-своите потребителски кредити, увеличават портфейла й с 8.4 млн. лв. за първото тримесечие на годината. Спрямо март 2015 г. отпуснатите от банката потребителски кредити се увеличават с най-голям обем спрямо всички банки в страната (82.9 млн. лв.). През март 2016 г. средният лихвен процент по кредитите за потребление в левове спада в сравнение с март 2015 г. с 0.63 пр.п. до 9.88%. Предлаганите потребителски кредити от Fibank са с годишна лихва от 7%.

Графика: Ръст на отпуснатите потребителски кредити

Untitled

Източник: БНБ

Обемът на депозитите в Първа инвестиционна банка отчита общо намаление през първото тримесечие на годината със 178 млн. лв. Тук обаче трябва да се вземе предвид, че за отчетния период банката е върнала 200 млн. лв. по открития депозит от Министерство на финансите. Така като се извади ефектът от тази сума, се отчита реално ръст на привлечените средства от банката. В банковата система се отчита намаление на обема на депозитите за периода февруари-март 2016 г. Тези от нефинансови предприятия са намалели за един месец с 1.3%, а депозитите на домакинствата отчитат спад с 0.2%.

Като обобщение на публикуваните отчетни данни от БНБ, можем да кажем, че и през 2016 г. банковият сектор в България продължава да проявява устойчивост и показва капацитет за генериране на положителни резултати при неблагоприятна външна среда. Благодарение на консервативната политика на Централната банка, традиционните банкови услуги, предлагани на местния пазар и завишените критерии за оценка на рисковете, доверието в системата се запазва и се отчитат положителни резултати. Очакванията ни са, че през годината ще видим устойчиво повишаване на обемите на кредитиране към бизнеса и домакинствата.

Споделете с приятели

  • във Facebook
  • в Twitter
  • в Google+
  • в LinkedIn
  • в Pinterest

Очакваме първия коментар :)