В периода 30 юни – 17 август 2010 г. ПИБ проведе онлайн изследване сред посетителите на интернет страницата на банката и в страницата на банката в социалната мрежа Facebook. В проучването взеха участие 512 души. Предвид параметрите на проведеното изследване то не претендира за представителност на събраната информация. Целта на изследването бе да установи нагласите на потребителите по отношение използването на кредитни карти. В тази и следващите няколко публикации, ще бъдат представени резултатите, до които то доведе.

Притежатели на кредитни карти

През изминалата година делът на потребителите, притежаващите кредитни карти, започна да намалява в следствие влошените икономически условия и несигурността на потребителите за бъдещите им доходи. На фона на затруднените пазарни условия и повишените изисквания за обезпеченост на клиентите при отпускане на кредит кредитните карти успяха да се откроят и да разкрият на потребителите своите предимства. В резултат на това голяма част от отказалите се от продукта клиенти бяха заместени от нови, познаващи добре и готови да използват пълната гама от възможности, които предлага продуктът.

За периода януари – юли делът на притежателите на кредитни карти нараства. Въпреки че проведеното онлайн изследване не претендира за представителност, тези данни контрастират с официалната статистика и очаквания за развитие на пазара. За по-големия брой потребители на кредитни карти сериозен принос оказват увеличаващият се брой услуги, които могат да се извършват от притежателите им, както и рекламните кампании през първата половина на годината. Така, например, като партньор на ФИФА (Световната футболна федерация) Виза организира мащабна промоционална кампания, свързана със Световното първенство по футбол.

Графика 1: Притежатели на кредитни карти (%)

База: юли N=512; януари N=284

Над три четвърти (77%) от участниците в анкетата, които притежават кредитна карта, споделят, че са напълно или в по-голяма степен доволни от услугите, които им предоставя продуктът. Този положителен резултат се дължи на значителното развитие на инфраструктурата през последните години. Плащането на ПОС терминал при пазаруване в големите търговски и хранителни вериги се е превърнало в нещо толкова нормално, че отсъствието на такава възможност провокира остри негативни реакции у потребителите и в известна степен несигурност за качеството. Икономическата криза причини ликвидни проблеми в редица сектори, като за фирмите от секторите, свързани с прякото вътрешно потребление, подейства като катализатор за развитието на безналичните плащания като израз на улеснение на потребителите.

Графика 2: Степен на удовлетвореност на клиентите от условията по кредитната им карта (%)

База: юли N=344

Сред потребителите, които все още нямат издадена кредитна карта, около една пета декларират намерението си да се сдобият с такава преди края на годината. Предпоставка за реализиране на това намерение дават и последните данни за потребителските нагласи от НСИ, според които положителните нагласи се подобряват с 4.5 пункта спрямо април месец.

Графика 3: Намерение за издаване на кредитна карта до края на 2010 г. (%)*

*Данните се отнасят само за респондентите заявили, че не притежават към момента кредитна карта

База: юли N=168

Основната част от тези, които вече използват кредитна карта, декларират, че тя е някой от продуктите на Visa. Тези, които имат издадена MasterCard, са една трета. Основната причина за това може да се търси в по-голямата разновидност на услуги, които предлагат продуктите на Visa, както и широката им международна застъпеност, която дава по-висока свобода на клиентите при пътуване в чужбина. Делът на картите с логото на Diners Club и American Express е в пъти по-малък в сравнение с лидерите на пазара (Visa и MasterCard). В по-голямата си част притежателите им използват специфични услуги, които не откриват в другите карти.

Графика 4: Тип кредитна карта, която имат или смятат да си издадат респондентите (%)*

*Сборът на процентите надвишава 100, тъй като запитаните са посочили повече от един отговор

База: юли N=512

Ориентацията на потребителите, които възнамеряват тепърва да се сдобият с кредитна карта, контрастира с моментната картина на пазара. Разнообразието в офертите на различните банки и увеличената рекламна активност са основната причина към настоящия момент 15% от потребителите, които планират да се сдобият с кредитна карта, да не са се насочили все още към конкретен продукт. Най-вероятно те биха изчакали до провеждането на промоционална кампания, за да вземат решение на база облекчените условия, които могат да получат.

Въпреки че интересът към брандовете, различни от вече наложилите се Visa и MasterCard, е по-слаб, развитие може да се очаква по отношение броя потребители на кредитни карти, издадени от Diners Club. В началото на година Дайнърс клуб България предложиха на клиентите си револвиращи кредитни карти, чрез които потребителите могат да изплатят задължението си на вноски, както и отново да използват възстановената сума от кредитния лимит.

Графика 5: Разпределение на предпочитаните кредитни карти спрямо настоящите и бъдещи потребители (%)*

*Сборът на процентите надвишава 100, тъй като запитаните са посочили повече от един отговор

База: притежава кредитна карта N=344, възнамерява да кандидатства N=130

Христо Христов

Христо е Мениджър „Корпоративни комуникации”. Той следи за тенденциите на финансовия пазар, планира, организира и участва активно в провеждането на маркетингови изследвания сред настоящи и потенциални клиенти на банката. Преди да се присъедини към екипа на Fibank, има натрупан значителен опит в ръководството, провеждането и анализа на резултатите от редица маркетингови, икономически и социологически изследвания. Участва като автор в публични анализи и статии в областта на иновациите, информационни и комуникационни технологии и състоянието на икономиката. Личните му интереси са в областта на търговията с ценни книжа. Очаквайте от него интересни анализи за тенденциите на пазара и състоянието на икономиката.

Коментари

Коментирай