Как развиваме, поддържаме и „предаваме нататък“  знанията, уменията и ценностите, които ни правят силни и успешни

Fibank стартира реализирането на нова инициатива за развитие на човешкия капитал – „Програма за развитие на вътрешни обучители“. Програмата е част от комплексните мерки, създавани и въвеждани от дирекция „Управление на човешкия капитал“ (УЧК) и ръководството на банката, насочени към утвърждаване на мотивираща и позитивна работна среда и към развитие на позициите на Fibank като отговорен и предпочитан работодател.

Една от водещите цели на програмата е повишаване интензивността и ефективността на процеса на обучение в банката чрез съвкупност от дългосрочни мерки, фокусирани върху усъвършенстване на знанията и уменията на вътрешнобанкови обучители за качествено обучение на служители. Друга важна цел на програмата е създаване на условия за още по-бързо и резултатно навлизане в работата на новите служители и за гарантиране на позитивно адаптиране към корпоративните норми и ценности. Не по-малко значим планиран резултат от този нов проект е и повишаване мотивацията и удовлетвореността на вътрешните обучители чрез инвестиция в тяхното развитие, отличаване на приноса им, създаване на принадлежност към престижна общност от високо ценени професионалисти.

В обхвата на „Програма за развитие на вътрешни обучители“ се включват служители от дирекциите в централно управление и от всички клонове на банката, разпределени в две целеви групи: служители, водещи групови обучения и служители, обучаващи на работното място.

Fibank Като начало в програмата са включени за участие общо 135 служители на Fibank. От тях 45 служители ще бъдат подготвяни за тренери в групови обучения. Те са номинирани и избрани на база висока компетентност и професионализъм в работата и успешно представяне като обучители във вътрешнобанкови семинари. Останалите 90 служители от целевата група на програмата ще бъдат развивани като ментори, обучаващи на работното място – това са служители с богат и комплексен практически опит във фронт офис обслужването на клиенти, продажба на продукти и услуги и касова дейност. Служителите, включени в програмата, са идентифицирани на база висока оценка и препоръки от техните ръководители и при заявена лична мотивация за участие. Оценени са по критерии, свързани с устойчиво високо ниво на трудово представяне, личностни качества, необходими за успешно справяне с ролята на обучител, принадлежност и лоялност към Fibank, отговорност и етичност в работните взаимоотношения. На следващ етап от развитие на програмата се предвижда разширяване обхвата от длъжности и служители, включени в нея.

Мерките за развитие на знанията и уменията на вътрешните обучители ще бъдат реализирани чрез провеждане на различни обучителни активности за двете отделни целеви групи – с основни теми „Умения за водене и подготвяне на групови обучения“ (Train the trainers) и „Умения за обучаване на служители на работното място“ (Mentoring). Обученията се провеждат в периода декември 2019 г. – февруари 2020 г. – в партньорство с фирма външен изпълнител с доказано успешен опит при реализиране на обучителни програми и инициативи в областите, предвидени в проекта. Двете обучителни програми са изцяло практически ориентирани и са създадени със съвместните усилия на дирекция УЧК и външните партньори от фирмата-изпълнител.

Други мерки и дейности, планирани в „Програма за развитие на вътрешни обучители“ са насочени към утвърждаване престижа на общността от вътрешни обучители чрез популяризиране на програмата, провеждане на ежегодни семинари и други събития за общността, обучения за опресняване и развитие на компетенциите. Всеки вътрешен обучител, който стане част от ядрото тренери, подготвяни в програмата, ще получи различни допълнителни възможности за изява и развитие – участие в значими за банката инициативи и проекти, осигуряване на предимство при кандидатстване във всички мотивационни, recognition и квалификационни програми, развивани от дирекция УЧК, предимство при възможности за професионално и/или кариерно развитие, положителни референции във вътрешни подбори, допълнителен позитив при годишна оценка на трудовото представяне.

„Програма за развитие на вътрешни обучители“ е още един действен израз на визията и политиката на ръководството на банката за въвеждане на инициативи и практики, добавящи стойност и полза за бизнеса на Fibank чрез инвестиция в най-ценния актив на банката – хората и екипите. С реализирането на „Програма за развитие на вътрешни обучители“ Fibank затвърждава позициите си на иновативна банка, лидер в прилагането на решения, съчетаващи стремеж към нарастваща ефективност и високо качество на работата на своите служители, с грижа за развитието на тяхната персонална компетентност и мотивация, като задължителни предпоставки за запазване и повишаване на удовлетвореността на клиентите на банката.

 

 

 

Коментари

Коментирай