Данните на БНБ посочват, че през декември 2013 г. спрямо декември 2012 г. средният лихвен процент по депозитите с договорен матуритет в левове в сектор домакинства се понижава с 1.08 пр.п. до 3.76%, а по тези в евро – с 0.90 пр.п. до 3.43%. В сравнение с ноември 2013 г. средният лихвен процент по депозитите с договорен матуритет в левове спада с 0.21 пр.п., а по тези в евро – с 0.18 пр.п. В края на декември 2013 г. общият привлечен ресурс от граждани и домакинства достига 39 248.4 млн. лв. Увеличението на сегмента спрямо предходното тримесечие е 4.0%, а спрямо последните 12 месеца с 9.4%.

По данни от проведено национално представително проучване сред пълнолетното население на страната, по поръчка на Fibank (Първа инвестиционна банка), сред първите пет фактора за определяне на избора на банка за откриване на депозит данните от изследването сочат: авторитетът и доверието към банката в обществото – 75%, възможността за достъп до средствата в депозита по всяко време – 74.8%, възможност за довнасяне на суми по време на депозита 71.5%, изгодните такси и комисионни – 71.3%, лихвените условия да бъдат конкурентни на пазара 67.9%. За сравнение, данните от проведено проучване през ноември 2012 г. сочат по-различна картина – факторите, които респондентите са посочили тогава като най-важни при вземането на решение за откриване на депозит в дадена банка, са: изгодните такси и комисионни, по-добрите лихвени условия, авторитетът и доверието към банката в обществото, достъпът до средствата в депозита по всяко време, бързината на банковите операции. Прави впечатление, че според данните от настоящото проучване вниманието на респодентите е насочено повече към възможностите за по-гъвкаво опериране със средствата по депозита, отколкото към по-изгодните лихвени условия или бързината на банковите опирации. На преден план излиза и авторитетът и доверието към банката, които в предходното изледване заемат трета позиция.

Именно стабилността и авторитетът в обществото направиха Fibank най-предпочитана от гражданите и домакинствата банка за откриване на депизити през годините на икономическа несигурност. За периода декември 2008 г. – декември 2013 г. депозитите от физически лица и домакинства във Fibank са нарастнали от 1,8 млрд. лв. до 5 млрд. лв.

Със спестовните продукти на Fibank (Първа инвестиционна банка) клиентите могат да

разполагат неограничено със средствата си и същевременно да получавате висока лихва за тях. Тази възможност им дава Свободният депозит от Fibank. Той може да бъде открит за една или две години. Няма минимална сума за откриване и олихвяване на средствата по депозита и предоставя възможност за довнасяне на суми към него. В допълнение, освен атрактивните лихвени условия и гъвкавите характеристики на депозита, клиентите могат да получат кредит "Замразени пари" срещу депозита си при облекчени условия и ускорена процедура или да заявят револвираща кредитна карта с чип, след като средствата по депозита са престояли повече от три месеца в банката.

Графика 1. Като използвате скалата от 1 до 5, моля посочете какво значение имат за Вашия избор, следните фактори? В посочената скала 1 изразява „Няма никакво значение”, а 5 изразява „Има голямо значение”.*

Графика 1. Като използвате скалата от 1 до 5, моля посочете какво значение имат за Вашия избор, следните фактори? В посочената скала 1 изразява „Няма никакво значение”, а 5 изразява „Има голямо значение”.* Графика 1. Като използвате скалата от 1 до 5, моля посочете какво значение имат за Вашия избор, следните фактори? В посочената скала 1 изразява „Няма никакво значение”, а 5 изразява „Има голямо значение”.*

*Проучването е реализирано в периода 12-18 декември 2013 г. и е национално представително за пълнолетното население на страната. Броят на участвалите в него е 990 души.

Христо Христов

Христо е Мениджър „Корпоративни комуникации”. Той следи за тенденциите на финансовия пазар, планира, организира и участва активно в провеждането на маркетингови изследвания сред настоящи и потенциални клиенти на банката. Преди да се присъедини към екипа на Fibank, има натрупан значителен опит в ръководството, провеждането и анализа на резултатите от редица маркетингови, икономически и социологически изследвания. Участва като автор в публични анализи и статии в областта на иновациите, информационни и комуникационни технологии и състоянието на икономиката. Личните му интереси са в областта на търговията с ценни книжа. Очаквайте от него интересни анализи за тенденциите на пазара и състоянието на икономиката.

Коментари

Коментирай