Вече ни питахте как ще се отрази въведеният данък върху лихвите от депозити върху Вашите спестявания. Ето го и нашия отговор.

Промените засягат всички депозити, които са сключени за определен срок, независимо от датата на сключване на договора, но с падеж след 31.12.2012 г., както и независимо дали лихвата се изплаща авансово (при откриване на депозита или всеки месец например), или на падежа на депозита. Лихвите по разплащателните сметки и другите видове безсрочни сметки не се облагат с данък съгласно приетия закон.

За Ваше улеснение ще разгледаме няколко примера и ще дадем няколко дефиниции.

1. Депозитът е срочна форма на спестяване, а срокът може да е от няколко дни до няколко години. Например Вие имате депозит със срок 12 месеца – т.е. внасяте средствата си по сметка при нас и на датата на падежа на депозита (края на 12-я месец от датата на сключване на договора) за вложените средства получавате договорената с банката лихва. Когато изтече срокът на депозита, можете да изтеглите средствата или да ги прехвърлите в нов депозит и да продължите да спестявате. Условията на някои депозити разрешават да се внасят и теглят средства по всяко време (нашите депозити можете да разгледате тук). В случай че сте избрали едногодишен депозит и сте го открили със сумата от 5000 лв. при годишен лихвен процент 5.7%, в края на дванадесетия месец (дата на падеж), при условие че не сте нарушили условията на договора, ще получите лихва в размер на 256.50 лв. Тя е равна на разликата от начислената лихва по депозита в размер на 285 лв. и удържания данък върху лихвата (10%) в размер на 28.50 лв.

2. Можете да спестявате и с безсрочни сметки – спестовни сметки, детски влогове или дори разплащателни сметки. Те се откриват с цел събиране на средства за по-дълъг период от време. Също така е важно, че можете по всяко време да внасяте средства или да теглите. При откриването на спестовната сметка или детския влог получавате и специална спестовна книжка, в която се отразяват всички движения по сметката. Ако изберете да спестявате в разплащателна сметка, ще получите едновременно доходност и в същото време удобен достъп до своите средства – във всеки един клон на банката или чрез Виртуалния клон. Имате и допълнително удобство - не трябва да следите крайни срокове и да подписвате нови договори.

А сега да обсъдим лихвите, как се начисляват и кога се дължи данък върху тях.

Обичайно лихвата по депозитите се изплаща на датата на падежа, посочена в договора. Ако Вашият депозит например е „Свободен депозит” със срок 12 месеца и сте сключили договора и открили сметката на 15.02.2012 г., данъкът от 10% ще бъде начислен върху цялата сума на лихвата, която ще получите на 15.02.2013 г. (датата на падежа на депозита).

При други депозити лихвата се изплаща авансово – например всеки месец или при самото откриване на депозита. Да приемем, че сте открили такъв шестмесечен депозит на 06.08.2012 г., т.е. неговият падеж ще е на 06.02.2013 г. Лихвата получавате всеки месец по своя сметка. И в този случай данъкът ще се начисли на датата на падежа върху цялата сума на лихвата, изплатена през периода от 06.08.2012 до 06.02.2013 г. Причината за това е, че при авансово изплащане на дохода той се счита за придобит на датата на падежа на депозита. И тъй като в нашия пример падежът се пада след 31.12.2012 г., данъкът ще бъде начислен върху получената лихва за целия период, въпреки че голяма част от нея сте получили преди края на тази година.

В следваща публикация ще Ви представим два наши нови продукта със спестовен елемент, гъвкаво комбиниран с удобствата на разплащателните сметки.

Коментари

 1. Мисля че найдех отгороа ама сепак отговорете

 2. 1.Може ли линк към лихвите на депозитити в разплащателни сметки към дебитни карти?

  2.Може ли на такава сметка да се стават пари и да се срочи или трябва друга сметка да се открива?

  1. Здравейте, г-н Соколовски! В нашия лихвен бюлетин можете да видите лихвите по стандартни и промоционални депозити, както по разплащателни сметки. С втория си въпрос имате предвид дали разплащателната сметка може да се използва като депозитна? Разплащателните сметки са с по-ниска лихва, а по депозитна сметка също можете да получавате преводи. Разгледайте Свободните депозити - тяхно предимство е че можете не само да получавате пари по всяко време, но и да теглите, без да нарушавате условията на депозита и да губите лихвата. Поздрави!

 3. Здравейте! Искам да попитам:
  1. Банката ли удържа и внася дължимият данък, върху лихвите от депозити?
  2. Издава ли се някакъв документ, за точната сума на удържаният данък?

  1. Здравейте, Илияна! Ако използвате Виртуалния банков клон или Моята Fibank, можете да проследите удържания данък в справката „Отчет по сметка”. Електронните извлечения са без такса. В случай че не ползвате тези услуги, отчетът по сметка може да Ви бъде издаден на хартиен носител на място в клон на Банката, като месечен отчет за предходен период до 6 месеца, считано от последния отчетен период включително, е безплатен. Поздрави! :)

 4. Здравейте, а това ще важи ли за новите депозити ?

  1. Здравейте, Кирил! Бихте ли уточнили какво имате предвид под новите депозити? Данъкът върху лихвите от депозити засяга всички депозити с падеж след 31.12.2012 г. Лихвите по разплащателните сметки и другите видове безсрочни сметки не се облагат с данък съгласно приетия закон.

 5. @Customer Support
  Аз, също съм Ви признателен за своевременната информация.
  Но въпроса ми е следния:
  Какво ще стане, ако вложителите Ви, вече ощетени от правителството, както го обяснявате не от банките /цитирам: "Банките като страна по договорите за депозит изразиха мнението си чрез Асоциацията на Банките в България, но решението се взема от Правителството."/, решат да си вложат сега парите си в някои новопредлагани от Вас влогове като "Свободна разплащателна сметка" и "Разплащателна сметка с минимално салдо".
  Но, в процеса на мониторинг на правителството за реакция на вложителите при новия данък решат, че след като те изтеглят парите си от депозитите и ги вложат в тези влогове и разплащателни сметки предлагани от Вас/където няма данък лихва/, и решат да ги обложат и тях, какво ще стане, пак ли ще е обяснението цитирам отново:"Банките като страна по договорите за депозит изразиха мнението си чрез Асоциацията на Банките в България, но решението се взема от Правителството.".
  Аз, не бих вярвал в успеха на новите продукти, които предлагате сега, защото, те не са защитени с никакви гаранции за бъдещи точни постъпления, защото зависят от евентуални решения на правителството.
  Успех!

 6. Здравейте! При обсъждането на данъка върху лихвите от депозити Асоциацията на Банките в България изложи своето виждане, включително и по казуса за депозитите, открити преди влизането в сила на въведения данък. Банките използваха случая, за да споделят своето мнение - и като страна по отношенията, и като институции, на които Вие сте гласували доверие. Молим да имате предвид обаче, че решението се взема от правителството, а банките се задължават да следват законовите предписания. Когато откривате депозит в банката, като клиенти Вие получавате договор с общи условия. Там са описани параметрите и конкретните условия, приложими за депозита. За всички останали въпроси, които не са били уредени в договора за депозит, се прилагат съответните разпоредби на действащото българско законодателство. В конкретния случай българското законодателство налага данък върху лихвите от спестявания по срочни депозити. Този данък се изисква без промяна на договорните отношения, тъй като се налага по силата на законов акт. Удържайки данък върху лихвите от депозити, банката всъщност изпълнява нормативно определено изискване с влязлата в сила промяна в ЗДДФЛ, считано от 01.01.2013 г. Размерът на данъка също се определя от закона и промяната му се осъществява по предвидения за това ред. В тази връзка нашата идея беше да Ви запознаем със значението на промяната в ЗДДФЛ, така че да бъдете информирани и да знаете как точно данъкът се прилага за Вашите депозити и спестявания. В следващите коментари ще отговорим и на останалите Ваши въпроси.

 7. @Иво Евтимов

  Първо, не знам как решихте, че "лихвите могат да се изтеглят по всяко време". В описанието на 12-месечния свободен депозит пише:
  "Лихвата се изплаща при закриване на депозита или при изтичане на срока му".

  Малко информация от Закона за облагане доходите на физическите лица

  Чл. 38 (13) С окончателен данък се облага брутната сума на придобитите от местни физически лица доходи от лихви по депозитни сметки в търговски банки.

  Чл 11 (5). При авансово изплащане на дохода по чл. 38, ал. 13 същият се счита за придобит на датата на падежа на депозита или на датата на предсрочното му прекратяване.

  § 1, 58. "Депозитни сметки" са банкови сметки за съхранение на пари за определен срок срещу възнаграждение (лихва).

Коментирай