Разпространението на пандемията от COVID-19 и предприетите мерки за ограничаване на заразата имаха съществен отрицателен ефект върху икономическата динамика в глобален план. След облекчаването на част от ограничителните мерки и отварянето на икономиките в края на второ тримесечие на 2020 г. актуалните данни показват известно възстановяване на икономическата активност през третото тримесечие при продължаваща несигурност по отношение разпространението на вируса.

Според прогнозите на Министерството на финансите след спад за 2020 г. от 3%, за 2021 г. предвижданията за брутния вътрешен продукт са той да бъде в размер на 124,5 млрд. лв. и реален растеж от 2,5 %. В периода 2022-2023 г. очакванията са за икономически растеж съответно от 3,0% и 3,2%.

По отношение на заетостта, очакванията за 2020 г. са средногодишното ниво на безработица да се повиши до 5,6%. Заедно с процеса на възстановяване на заетостта от Министерството на финансите очакват и коефициентът на безработица да намалее първоначално до 5,2% през 2021 г., а през следващите години и до 4,6%, на което ниво да се стабилизира.

В месечната динамика на инфлацията на годишна база очакванията са тя да се повиши до 0,8% в края на годината. Средногодишната инфлация се очертава да бъде 1,4%. В края на 2021 г. прогнозата за инфлацията е тя да се ускори до 2,8%, а средногодишната инфлация до 2,1%.

През периода януари – юли 2020 г. от централната банката отчитат слабо нарастване на излишъка общо по текущата и капиталовата сметка спрямо съответния период на 2019 г. в резултат главно на намаляването на дефицита по търговския баланс при отчетено силно свиване на външнотърговските потоци за българската икономика.

През четвъртото тримесечие на 2020 г. и първото тримесечие на 2021 г. от БНБ очакват положителното салдо по текущата и капиталовата сметка да се увеличи спрямо нивото от края на 2019 г. главно поради по-висок излишък по капиталовата сметка при допускане за насочването на средства по оперативните програми на ЕС с цел преодоляване на последиците от разпространението на COVID-19 под формата на капиталови трансфери към България.

Данните на централната банка показват, че депозитите на неправителствения сектор в банковата система са продължили да нарастват със сравнително високи темпове през периода юни – август 2020 г. под влияние както на продължаващото отлагане на потребление от страна на домакинствата и на ограничената инвестиционна активност на фирмите, така и на запазващото се формиране на спестявания с предпазен характер.

Христо Христов

Христо е Мениджър „Корпоративни комуникации”. Той следи за тенденциите на финансовия пазар, планира, организира и участва активно в провеждането на маркетингови изследвания сред настоящи и потенциални клиенти на банката. Преди да се присъедини към екипа на Fibank, има натрупан значителен опит в ръководството, провеждането и анализа на резултатите от редица маркетингови, икономически и социологически изследвания. Участва като автор в публични анализи и статии в областта на иновациите, информационни и комуникационни технологии и състоянието на икономиката. Личните му интереси са в областта на търговията с ценни книжа. Очаквайте от него интересни анализи за тенденциите на пазара и състоянието на икономиката.

Коментари

Коментирай