Финансов брокер, дилър или посредник като длъжност и пост, обхваща широк спектър с активности и задължения. Ние се интересуваме по-конкретно от дилър работещ в банкова институция. До скоро беше много актуално, популярно и най-често доходоностно в една напреднала икономика като американската да работиш като финансов дилър. Това се котираше и в други развити и напредващите икономики. Финансовата криза не премахна тази дейност, а до голяма степен остави най-добрите в бранша, като финансовата среда започна да се стабилизира в световен мащаб.

Дийлингът в една банка обхваща финансово посредничество при операции с ценни книжа, а също така и валутнo управление, ръководтсво и посредничество. ПИБ оперира с ценни книжа и посредничи при подписване на сделки и търгуване с акции. Тези активности са структурирани в специализирана дирекция „Дилинг” – в ПИБ длъжността дилър обхваща както финансов посредник и анализатор, така и валутен дилър т.е. занимаващ се с капиталови и парични пазари. Ако разделим дейността, тя ще обхваща следните основни характеристики – комисионерство и финансово посредничество при търговия с акции и облигации, дилъри на парични пазари и валутна търговия. Работния ден протича през наложително бездействие до високо натоварена ангажираност и стрес.

Задължения, отговорности и права на главен дилър при ПИБ

Галвният дилър в ПИБ АД като цяло ръководи и контролира осигуряването и поддръжката на всекидневната ликвидност на банката и управлението на позицията и евентуално наличността по кореспондентските сметки в чуждестранна валута. Това ще рече, че от него зависи способността на ПИБ да превръща максимално бързо своите активи в кеш до нужната степен за извършване на бизнес и покриване на законовите изисквания; коресподентските сметки се отнасят до наличностите на банката в чужди трезори, където титуляр е ПИБ. Също така от основна важност е всекидневното управление на позиции от името и за сметка на банката на вътрешните и на международните финансови пазари и своевременно следене за спазването на установените от Управителния съвет на банката персонални лимити. Както сами бихте се досетили, стресът може да ескалира за минути до особено високи степени, за да изчезне изцяло дори след няколко минути. Процесът на работа изисква всекидневна комуникация с местни и чуждестранни финансови институции, БНБ и клиенти.

Задълженията на дилъра включват ефективно управление на свободните парични ресурси на ПИБ, осигуряване на нужните средства при възможно най-добри условия, следене за осигуряването на необходимата касова наличност на банката, следене на първичния и вторичен пазар на ДЦК (държавни ценни книжа), осигуряване изпълнението от страна на ПИБ на критериите за първично дилърство и другите изисквания на МФ и БНБ, предоставяне клиентите на банката необходимата информация за участието им на финансовите пазари, приемане на клиентски поръчки и сключване на сделки за покупко-продажба на ценни книжа, валута и други финансови инструменти на вътрешните и международни пазари и следене на развитието им като участва в тях.

Ако мислите че задълженията са взискателни, вижте отговорностите и нужните лични качества. Приоритет са лидерските и организаторски умения, а в същото време бърза и качествена аналитичност, инициативност, проактивност и дисциплина. През целия процес на работа, а и извън него, един дилър е длъжен да опазва банковата тайна и поверителната информация, която ползва. В същото време посредникът носи цялостна отговорност за грешки, пропуски, забавяния, които биха довели до накърняване на доброто име на банката. Не на последно място, постът изисква особено отговорно поведение за спазване на действащия в банката Етичен кодекс и за съобразяване на цялостното работно представяне и поведение с нормите и изискванията, съдържащи се в него, което естествено включва подобно поведение към партньори и обществото като цяло.

Въпреки изискванията, един дилър има своите права, главното от които е че има достъп до нформация, нужна му за изпълнение на служебните задължения. Вероятно добре знаете, че информацията е ценно богатсво, с което дилърите са удостоени поради професионалната си квалификация, отговорност, опит и умения.

Мартин Бояджиев

Коментари

 1. Благодаря!
  ;)

 2. @ JoJo,
  При условие, че работите във финансова къща, би трябвало да сте запознат с изискванията за подобна позиция, а още повече изявявате желание за кандидатстване за съответната длъжност. Моля изпратете ни автобиография, мотивационно писмо и актуална снимка на ел. поща jobs@fibank.bg. Ще разгледаме Вашата кандидатура и при проявен интерес ще се свържем с Вас.
  Поздрави,
  Екип на ПИБ

 3. jobs@fibank.bg

  Успех!

 4. А как се кандидатества за такава длъжност в ПИБ? В момента работя във финансова къща, но не мисля, че искам още дълго да остана тук.
  Моля разкажете още малко

Коментирай