Как се формира лихвата при кредитните карти

Кредитната карта е много интересен и полезен банков продукт. Той облича средства, отпуснати Ви от банката, в удобната форма на банкова карта, с която можете да плащате навсякъде – в магазини, ресторанти, бензиностанции, интернет и пр. Банката начислява лихва всеки ден единствено върху използваната сума. С тази публикация ще обясним как точно протича процесът и кога дължите лихва, но преди това да въведем три важни понятия и да зададем една стойност – отчетен период, безлихвен гратисен период, осчетоводяване на плащане и годишна лихва.

Отчетен период са дните от 20-о число на даден месец до 19-о число на следващия месец включително. В отчетния период попадат всички осчетоводени операции с кредитната карта. Настоящият отчетен период започна на 20.11 и продължава до 19.12.

Безлихвеният гратисен период се отнася за всички кредитни карти, издавани от Fibank. Той започва с датата на извършване на трансакцията и при револвиращите кредитни карти продължава до 45 дни, но не по-късно от датата на падежа. Идеята на гратисния период е, че ако в рамките му върнете цялото си задължение по кредитната карта и нямате задължение от предходен отчетен период (20.10–19.11 например), не дължите лихва на банката.

Плащанията с картата стават мигновено и ако сте абонирани за нашата услуга „SMS за авторизации с карти”, веднага ще получите известие, че плащането е било успешно. Реално обаче осчетоводяването му се извършва по-късно на същия ден или след няколко дни и дори седмици – зависи от това кога търговецът поиска сумата на плащането. Тогава то се отразява в извлечението по Вашата карта. Дотогава сумата остава блокирана по сметката на Вашата карта. Възможно е например да платите на 18.11, но плащането да се осчетоводи на 21.11. Така то ще влезе не в отчетния период 20.10–19.11, а в следващия - 20.11–19.12. Това е предимство, защото за дните между извършването на плащането и осчетоводяването му не дължите лихва.

Лихвата по кредитните карти, издавани от Fibank, при плащане с картата е 18.64% за лева и евро и 18.40 за щатски долари. Ако теглите средства на банкомат, лихвата е по-висока – 20.44% за лева и евро и 20.40% за щатски долари.

Както казахме по-горе, ако в рамките на гратисния период върнете цялото си задължение по кредитната карта за съответния отчетен период и нямате по-стари задължения, не дължите лихва. Нека вземем за пример изминал отчетен период. Ако между 20.09 и 19.10 платите с кредитната си карта 1000 лв. и до падежа на 05.11.2012 г. ги върнете и нямате стари задължения, Вие не дължите лихва на банката. Какво се случва обаче, ако не успеете да върнете цялата сума в рамките на гратисния период? Тогава банката начислява лихва. Тя се изчислява всеки ден и за всяко плащане поотделно и се смята лесно – разделяте годишната лихва (18.64% в нашия случай) на 360 (приема се, че дните в годината са толкова) и с резултата умножавате сумата на използвания кредитен лимит всеки ден. Прилагаме пример.

Приемаме, че на 24.09 е била отразена покупката Ви на телевизор на стойност 500 лв. Тази сума ще видите и в месечното извлечение за периода 20.09 – 19.10. В нея няма да видите начислена лихва, защото още не е приключил гратисният период и все още имате възможност да погасите цялото задължение и да не платите лихва. На 2.11, малко преди края на гратисния период, връщате 80 лв. от похарчената сума. В извлечението от следващия отчетен период, 20.10–19.11, вече ще видите общата дължима сума и начислената лихва.

Лихвата за 39-те дни от 24.09 (плащането) до 2.11 (вноската по кредитната карта) е върху 500 лв. (общата сума). Смята се по формулата 500*39*0.1864/360 и е приблизително 10.10 лв. От 2.11 до 19.11 (края на следващия отчетен период) лихвата се изчислява върху 420 лв. (сумата след вноската на 2.11) и е 420*18*0.1864/360 = 3.91 лв. Така общо дължимата лихва до 19.11.2012г.е 14.01 лв.

Когато плащате с кредитна карта, Вие решавате кога и как да върнете похарчената сума. Единственото задължение е всеки месец да погасявате най-малко 3% (10% за кредитните карти Diners Club) от натрупаното задължение. Кредитната карта е наистина полезен банков продукт, защото Ви дава лесен достъп до допълнителни средства. Гратисният период пък е удобната възможност да използвате тези средства, без да заплащате лихва.

Иван Ралчев

Иван е специалист, развиващ се в сферата на Маркетинга и Новите медии. В блога можете да откриете негови статии за различните банкови продукти. Използва активно интернет и новите технологии, затова и обича дистанционното банкиране и безконтактните разплащания. Особено любопитни са му тенденциите в мобилните разплащания.

Коментари

  1. Здравейте, г-н Николов! Надяваме се, че подробният отговор на Вашия имейл е бил полезен. Ако всеки месец погасявате напълно своето задължение, ползвате гратисен период и не дължите лихва. Ако имате обаче старо задължение, което не е било погасено изцяло, се начислява лихва върху него. Винаги сме на разположение. С уважение, Екипът на Fibank

 1. Здравейте! Вярно ли е, че ако тегля пари от кредитната си карта от банкомат на ПИБ или друга банка (ако има значение това), няма гратисен период за лихвата, а лихва върху сумата изтеглена от банкомат започва да тече от момента на регистриране на теглената сума, а не 45 дни по-късно?

  1. Здравейте, г-н Ангелов! Можете да се възползвате от безлихвения гратисен период независимо от типа операция - теглене на банкомат или плащане с картата. Ако погасите цялото си задължение в рамките на гратисния период и нямате предходни задължения, няма да дължите лихва. Поздрави!

 2. Пропуснали сте да споменете, че ако до 5.11 не е погасена сумата по отчета от 19.10, вече дължите лихви и за покупки извършени след 19.10.
  Ако във вашият пример, добавим покупка на 25.10, за нея също ще се дължат лихви, които ще се отразят в отчета от 19.11

  1. Здравейте, г-н Николов! Ще обясним и този по-сложен пример. Лихвата, която ще дължите за следващия отчетен период, ще зависи от това каква част от общото задължение ще погасите до следващия падеж на задължението по кредитната карта, т.е. 5.12 в нашия случай. Ако до тогава погасите цялото си задължение, лихва ще се дължи само за задълженията до 19.10. За задълженията от 20.10 до 19.11 (и за това от 25.10 включително) няма да дължите лихва. Поздрави!

 3. Здравейте, г-жо Йорданова! Ако в рамките на 14 дни търговецът не поиска сумата, блокировката на средствата по Вашата карта отпада. Лихва се дължи единствено за осчетоводените операции и то само ако не успеете да погасите цялото си задължение в рамките на гратисния период. Поздрави!

 4. Здравейте!
  Бих искала да разбера, какъв е периода на изчакване при блокирани суми от картова сметка, търговецът да поиска същите? И още - дължат ли се лихви върху блокираните суми? Благодаря!
  В.Стоименова-Йорданова

 5. В случаите, когато се налага превалутиране, например сметката Ви е в лева, а плащането е с Visa и в евро, се взема курс продава за картови операции в деня на осчетоводяване на плащането. На нашия сайт можете да проверявате курсовете, като изберете деня на осчетоводяване на плащането. Ще дадем и пример. На 5.12 е осчетоводено плащане на стойност 100 евро с Вашата Visa. Курсът продава за деня е 1.9565, т.е. трансакцията е на стойност 195.65 лв. Поздрави!

 6. Здравейте!
  Благодаря за отговорът, информацията наистина ми е от полза.
  От коментара на г-н Тодор Колев ми възниква въпроса по какъв курс превалутирате когато е направено плащане извън България в ЕВРО?

 7. Здравейте, Симеон! Броят на трансакциите няма влияние върху олихвяването, важно е на коя дата каква сума е осчетоводена. Ако погасите по-малка сума от изхарчените 7150 лева, например 7000, всяка от трансакциите ще се олихви в пълен размер от датата на нейното осчетоводяване до датата на погасяванета на 7000 лева, а върху останалите непогасени трансакции за 150 лева ще се начисли лихва и след този момент до пълното им погасяване. Условието за безлихвено ползване на картата е пълно погасяване. Ако в рамките на гратисния период не погасите цялото задължение, дори и с малка сума, лихва се начислява по гореописания начин. Ако нямате възможност да погасите цялото задължение и така да се възползвате от безлихвения гратисен период, за Вас е полезно да погасите възможно най-голяма част от задължението, защото от този момент нататък лихвата се начислява върху по-малка сума. Надяваме се, че сме успели да отговорим на Вашия въпрос. Поздрави!

Коментирай