Какви са първите стъпки, когато вземем решение да стартираме собствен бизнес? Първите въпроси, на които трябва да си отговорите, са какъв ще бъде Вашият бизнес, в какъв сектор ще се развива, с какво продуктът или услугата, които предлагате, ще бъдат уникални. Възможностите са неограничени и само Вие можете да си отговорите правилно. Повечето хора стартират собствен бизнес в област, в която имат опит, смятайки, че това е достатъчно, за да успеят.  Но е много важно какъв е потенциалът на пазара, на който искат да се развиват. Какъв би бил смисълът да отворим сервиз за ремонт на пейджъри дори и да сме най-добрите техници на пейджъри, след като вече никой не ги ползва? Правилното позициониране и сегментиране на пазара от потенциални клиенти е следващата важна стъпка. Как изглежда средностатистическият ми клиент? Кои са потребителските предпочитания, предизвикващи покупка? Как да стигна до клиентите?

 

Интервю с Надя Андреева,

Началник отдел „Анализ и одобряване на микрокредити“ във Fibank

 

Начинаещият предприемач често си задава въпроса и как да организира бизнеса си. Какви съвети бихте дала?

Надя Андреева, Fibank Тук възникват множество конкретни въпроси: Имам ли нужда от търговски обект или офис? Или мога да продавам през интернет и да извършвам дейността от вкъщи? Под наем ли ще бъде, или ще ползвам собствено помещение? Сам ли ще работя или ще имам нужда от персонал? От какви суровини и материали ще имам нужда? Кои доставчици ще използвам? Ще мога ли да ползвам разсрочено плащане? Следващ важен въпрос е „Какви документи и разрешителни ще са ми необходими“? Тук трябва да се прецени дали дейността ще се извършва през съществуваща фирма, или ще се регистрира нова. Необходимо е да се провери какви документи, разрешителни, лицензи и други документи ще бъдат необходими за конкретния бизнес.

Правилното маркетиране на продукта или услугата е от изключително значение при стартирането на бизнес. Какви са основните въпроси, на които един предприемач трябва да си отговори?

Много често смятаме, че нашият продукт или услуга са уникални. Истината е, че на пазара може да има много конкуренти, които предлагат същия, аналогичен продукт или допълващ продукт или продукт-заместител, които ще конкурират пряко или косвено нашето предложение. Трябва да сме наясно с какво нашият продукт ще бъде по-добър или различен от конкурентните, така че да бъде търсен или предпочетен пред тях. Логично идва и следващия въпрос: „Как да стигна до моите клиенти и чрез какъв маркетингов микс? Ние може да предлагаме съвършения продукт, но клиентите да не подозират за съществуването му. Изключително важно как ще информираме нашите клиенти не само за съществуването на нашия продукт, но и за неговите конкурентни предимства. Тук възможностите са безкрайни, всичко в наши дни е публичност, като не бива да забравяме и безкрайните възможности на интернет - в наше време е почти задължително да имаме web страница, особено ако продуктът ни позволява on-line продажби и планираме такива.

Много стартиращи предприемачи нямат опит с изготвянето на бизнес план.

Не е необходимо да имаме сложен бизнес план с множество диаграми, таблици, схеми. Но такъв трябва да има и при най-дребния бизнес. Ние трябва да сме наясно към какво се стремим и какви са стъпките за постигането му. Бизнес планът обикновено се състои от две части – маркетингова и финансова. Какъв бюджет ще ми бъде необходим? Важно е да знаем, че разходите биват три вида: първоначални за стартиране на бизнеса; постоянни месечни  разходи, които не зависят от обема на продажбите, но са дължими всеки месец и ние трябва да осигурим плащането им (наем,  заплати, др.); и преки разходи, чийто обем зависи от обема на продажбите – това са  разходите за производство или доставка на стоката/продукта. Правейки нашите разчети, трябва да включим първоначалните разходи и разходи за първоначалното зареждане, да предвидим средства за няколко месеца за покриване на постоянните разходи,  а последващите зареждания на стока могат да бъдат за сметка на бъдещите приходи от продажби.   

Добре е да разработим три сценария – песимистичен, реалистичен и оптимистичен.  Песимистичният е този, при който приходите няма да са достатъчни за генериране на печалба. Тук е ключово да изчислим тъй нар. критичен оборот, който покрива всички необходими разходи преди да е налице печалба. Това е много важно – трябва да сме наясно кои са минимално необходимите приходи, за да преценим дали са постижими. Вторият вариант е реалистичният – при него реално постижимите приходи трябва да се съпоставят с критичния оборот. Ако са по-големи от него, това означава, че ще бъде генерирана печалба и за собственика.  Ако са по-ниски – не си струва да започваме този бизнес, щом сметките предварително показват, че той ще бъде губещ. Оптимистичният вариант е този, при който приходите надвишават чувствително критичния оборот.  При него всеки лев допълнителна брутна печалба е равносилен на чиста печалба, защото вече сме осигурили покриването на разходите.    

Как да осигуря необходимите средства? Изчислили сме колко средства ще са ни необходими (добре е да заложим и непредвидени разходи,  винаги има такива). Следващият въпрос е откъде да ги набавим: възможностите са много - лични средства, спестявания, помощ от роднини, модерните напоследък (най-вече в САЩ) – fundraising финансирания, чрез набиране на безвъзмездни инвестиции през интернет базирани платформи. Ако нямате нито една от тези възможности, винаги можете да се обърнете към банка-партньор. 

Банка-партньор:   Това може да бъде Вашата досегашна банка, защото тя Ви познава най-добре, но ако тя не е склонна да финансира начинанието Ви, можете да се насочите към друга, която е по-гъвкава при финансиране на стартиращ бизнес.  Банките са по-предпазливи при кредитиране на нов бизнес, защото при него финансовият анализ се базира на прогнозни данни, а те не винаги се реализират. В същото време банката трябва да има своята сигурност, че кредитът ще бъде върнат. Ето защо е важно не само да запознаете банката с Вашия бизнес план (така ще покажете, че сте наясно какво искате да правите и ще аргументирате размера на искания кредит), но и да имате алтернативен вариант за връщане на кредита: това може да бъде друг Ваш доход (работна заплата, наем, друг бизнес), друг доход във Вашето семейство, доход на роднина или приятел или пък Ваш актив, който да обезпечи кредита и при необходимост – да бъде реализиран, за да покрие задължението. Повечето банки изискват самоучастие от клиента и това е нормално, банката рискува средства, финансирайки проекта и за нея е важно да знае, че клиентът също е ангажиран – това ги прави партньори. 

Когато кандидатстваме за финансиране от банка, е необходимо да знаем някои основни неща за банковите кредити. Те се делят основно на оборотни и инвестиционни. Оборотните са за закупуване на стока, материали, суровини, заплащане на текущи разходи. Инвестиционните са за закупуване на оборудване и обзавеждане, за ремонт, за първоначални или еднократни разходи. Оборотните са по-краткосрочни – при тях логиката е, че парите на банката трябва да бъдат „завъртени“ чрез оборота на фирмата и да генерират печалба за собственика чрез надценката на продукта – затова се счита, че главницата на кредита се погасява от оборотните средства, а лихвата – от печалбата. Тук трябва да прецените дали генерираната чрез търговската надценка печалбата за срока на кредита ще е по-висока или по-ниска от лихвата по кредита. Ако е по-ниска, си струва да помислите дали инвестицията си заслужава. Но ако е по-висока, това означава, че ще спечелите, ползвайки парите на банката. Инвестиционните кредити са по-дългосрочни, защото при тях цялата вноска по кредита (и главницата, и лихвата), следва да бъде погасена с печалбата. Правилото гласи: размерът на вноската при оборотен кредит може да бъде до 100% от печалбата, а при инвестиционен кредит – до 70% от нея. При определяне на срока на инвестиционния кредит се взема предвид не само размера на вноската, който ще може да бъде погасяван, но и вида на инвестицията. Не е добре актив, който ще бъде ползван в бизнеса 5 г. да бъде закупен с кредит, чийто срок е 10 г. Тук много полезни могат да Ви бъдат съветите на кредитните експерти от банката, а и самите кредитни продукти са структурирани при съобразяване с правилата на разумната инвестиция.

Какви продукти предлага Fibank, подходящи за стартиращ бизнес?

Имаме множество продукти, които могат да бъдат ползвани от нашите клиенти както при стартиране на нов бизнес, така и при разширяване на съществуващ. Важно е да отбележим, че можем да кредитираме бизнес (съществуващ или стартиращ), дори и ако клиентът не отговаря на всички условия - при наличие на гарант по кредита (съдлъжник или поръчител), който отговаря на изискванията, като това може да бъде физическо лице или фирма. Кредитите ни имат различни условия в зависимост от конкретния продукт или клиент.

Основни параметри на кредитирането за микрофирми

 • при оборотни кредити:
  • размер - без ограничение, зависи от кредитоспособността на клиента/гаранта и от обезпечението;
  • обезпечения – възможност за необезпечен кредит до 30 000 лв.; за останалите: поръчителство, залог на материални и нематериални активи, ипотека на недвижим имот; възможност за гаранция от НГФ, ОГФМСП и по програма Cosme;
  • максимален срок - 2 г. при необезпечените кредити и 5 г. при обезпечение дълготрайни активи/ипотека на недвижим имот;
  • мин. лихва – 3.12 % при кредит с ипотечно обезпечение, 4.95 % при кредит с поръчител и 6.95 % при необезпечен кредит.
 • при инвестиционни кредити:
  • размер – без ограничение, зависи от целта, кредитоспособността на клиента/гаранта и от обезпечението;
  • обезпечения – възможност за необезпечен кредит до 30 000 лева; за останалите: поръчителство, залог на материални и нематериални активи, ипотека на недвижим имот; възможност за гаранция от НГФ, ОГФМСП и по програма Cosme;
  • максимален срок 7 г. при необезпечените кредити, до 10 г. при кредити със залог на ДМА и до 15 г. при ипотека на недвижим имот;
  • мин. лихва – 3.12 % при кредит с ипотечно обезпечение, 4.95 % при кредит с поръчител/ДМА и 6.95 % при необезпечен кредит;
  • без изискване за самоучастие, ако кредитът е с материално обезпечение, 20 % - при необезпечените кредити.

Един от най-харесваните ни продукти, който продължава да бъде наш водещ продукт вече 10 г., е Супер кредитът. При него кредитът може да бъде в режим на овърдрафт през първите 3 г., без план за усвояване и за погасяване. След което клиентът има право да го погаси частично или изцяло, без такса за предсрочно погасяване, а непогасената част преминава в погасителен план. Това, което прави продукта толкова желан от клиентите за финансиране на техния бизнес, е изключителната му гъвкавост: през първите години ползвате колкото е необходимо и погасявате, колкото можете, като междувременно заплащате само лихвата върху ползвана част.

Много възможности на жените-предприемачи за финансиране на стартиращ бизнес дава и новият  Бизнес кредит Smart Lady, част от бизнес програма „Smart Lady” на Fibank, създадена специално за дамите с бизнес. Успешният й старт показа, че тя е много подходяща не само при финансиране на съществуващ бизнес, но и при стартиращ. Това е заради специалните му условия, които дават възможност за по-дълъг срок, по-ниска цена на финансирането и по-голяма гъвкавост, което е добре дошло за всеки бизнес, но най-вече за стартиращия.  

Основни параметри на бизнес кредит Smart Lady:

 • размер - без ограничение, зависи от целта, кредитоспособността на клиента/гаранта и от обезпечението;
 • обезпечения – възможност за необезпечен кредит до 30 000 лева; за останалите: поръчителство, залог на материални и нематериални активи, ипотека на недвижим имот; възможност за гаранция от НГФ, ОГФМСП и по програма Cosme;
 • максимален срок: до 180 месеца - при инвестиционни кредити, до 60 месеца - при оборотни кредити;
 • мин. лихва – 2.72% при кредит с ипотечно обезпечение, 4.25 % при кредит с поръчител/ДМА и 6.25 % при необезпечен кредит;
 • специални условия и допълнителни услуги:
   • таксата за одобрение на кредита се заплаща след одобрението му;
   • в периода на майчинство и отглеждане на дете до 2 г. на дамата - управител и/или собственик на дружеството се допуска гратисен период по главницата не повече от 15 мес. и комисионната за управление на кредита се намалява с 50%;
   • безплатни застраховка „Спокойствие с FiHealth" и VIP пакет медицинска застраховка „Здраве" от FiHealth Застраховане;
   • ползване на бизнес пакет за ежедневно банкиране при 30% по-ниска такса.

 

 

 

Десислава Богданова

Здравейте! Аз съм Десислава - Мениджър "Корпоративни комуникации”. Основните ми интереси са в областта на дигиталните комуникации, дигиталното банкиране и новите технологии.

Коментари

Коментирай