През последната година се наблюдава все по-голямо търсене на недвижими имоти. Само през изминалата 2016 г. ръстът в цените на имотите за София е достигнал 10-11%, а за страната, в големите градове, до 7%, показват данните на няколко от по-големите агенции за недвижими имоти в България.

Все по-големи са изискванията на купувача – предпочитат се допълнителни удобства като добро разпределение, втори санитарен възел, наличие на парко място или гараж.

Ако и вие сте сред хората, които сериозно са се замислили да купят свой собствен дом, вероятно вече сте започнали да проучвате пазара, както и условията по жилищните кредити, които предлагат банките.

Жилищният кредит може да ви бъде полезен тогава, когато нямате отделени финанси, които да покрият цялата сума, и желаете да разсрочите във времето плащанията на месечни вноски за закупуване на предпочитания от вас имот.

Кредитният специалист в банката може да ви съдейства още от самото начало, като предварително проведете среща с него, за да коментирате каква сума би могла да отпусне банката, спрямо получаваните от вас доходи и за какъв период от време можете да погасите кредита. На базата на вече получената от вас информация с какъв бюджет бихте разполагали, ще концентрирате Вашето търсете върху имот с подобни ценови характеристики. Ще бъде важно да планирате и допълнително дали ще ви бъдат необходими средства за ремонт и обзавеждане.

За улеснение и удобство Fibank предлага на своите клиенти възможност да получат удостоверение за одобрен кредит на база финансови параметри. Това удостоверение дава предимство и сигурност за клиента – скъсява се процедурата по кандидатстване за кредит.

Важно е да се грижите за Вашата добра кредитна история – ако вече имате кредитна карта, лизинг или друг кредит – вноските винаги да бъдат погасявани в срок. Това ще бъде първото добро впечатление, което ще създадете при кандидатстване за жилищен кредит.

За да направите сделката, ще бъде необходимо да представите комплект от документи както пред банката, така и пред нотариуса на финален етап. Кредитният специалист, с когото сте избрали да работите, ще ви предостави списък на изискуемите документи при подаване на заявление за жилищен кредит. Освен самото искане за отпускане на кредит, ще бъде необходимо да дадете копие на Вашата лична карта като кредитоискател или съкредитоискател; да попълните декларация за икономическа свързаност с други лица и пълномощно за получаване на информация относно лични данни.  Ако сте семеен, ще бъде необходимо да предоставите удостоверение за семейно положение (от общината по постоянно местоживеене) и копие от акта за граждански брак, също така удостоверение от Агенция по вписванията за режима на имуществени отношения между съпрузите. В случай, че не сте семейни – ще бъде необходимо да представите удостоверение за семейно положение, а ако сте разведен – и копие от решението на съда за прекратяване на брака или удостоверение от районен съд за прекратен брак. Друг необходим документ е удостоверение за наличие/липса на данъчни задължения по чл. 87, ал. 6 от ДОПК, който ще трябва да вземете от ТД на НАП. Документите са с давност един месец от датата на издаване. При необходимост може да ви бъдат изискани и документи, доказващи вашите доходи.

Предвидете си около седмица за осигуряването на пълния комплект от документи. Има и експресни поръчки в рамките на един работен ден за някои от документите. Също така е важно да знаете, че ако имате непогасени задължения от предходни години, предварително ще бъде необходимо да ги погасите.

Такива лични документи ще бъде необходимо да ви предостави и собственикът на имота, ако е физическо лице. Важно е да знаете, че когато имотът, предмет на сделката, е придобит по наследство, дарение или преди брака и собственикът е семеен, задължително се изисква Декларация-съгласие от съпруга/та на собственика по чл. 26 от Семейния кодекс за продажба на семейно жилище. В случай че собственикът е починал, ще бъде нужно копие от смъртния акт.

Допълнително за имота, предлаган като обезпечение, ще трябва да получите от собственика копие от документа за собственост на имота (нотариален акт), удостоверение за данъчна оценка на имота по чл. 264, ал.1 от ДОПК (от Данъчна служба по местонахождение на имота; време за издаване до 14 дни); удостоверение за наличие/липса на тежести върху имота (от съответната Служба по вписванията към Агенция по вписванията; издаване до 7 дни); скица от Агенция по геодезия, картография и кадастър или Удостоверение от АГКК за липса на одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри (издава се до 3 работни дни).

Документите, които Банката изисква, са необходими, за да бъде установена собствеността на продавача и да бъдат елиминирани евентуални рискове.

Важно е да знаете, че Съгласно закона за ограничаване на плащанията в брой капарото по предварителния договор за покупка на имота и окончателната сума следва да бъдат изплатени по банков път.

Когато подписвате предварителния договор за покупко-продажба, ви съветваме да бъде заложен срок от минимум 45 календарни дни за прехвърляне на имота.

Преди да пристъпите към подаване на искане за кредит, ще бъде необходимо да имате и Пазарна оценка на недвижимия имот. Тази оценка се прави от Външни оценители – можете да получите повече информация за процедурата както от кредитния специалист, така и от брокера, с когото сте се свързали, евентуално, при търсенето на имота.

След като пълният комплект от предоставени документи (ваши и на продавача) бъдат разгледани от експерти на банката, ще получите обратна връзка дали е необходимо да се преиздаде някой документ, поради липса на давност, и дали всичко с документите на продавача е изправно.

Сделката се финализира с подписване на договор между кредитоискателя и Банката. Прехвърлянето на собствеността се извършва пред нотариус, като е необходимо на място да представите всички ваши лични документи в оригинал, а продавачът всички негови лични документи и тези на имота в оригинал.

Следва вписване на актовете за покупко-продажба и учредяване на ипотека в съответната Служба по вписванията към Агенция по вписванията. Стандартният срок е до 10 работни дни.

Банката отпуска средствата от кредита след предоставяне на нотариалния акт за собственост, акт за учредена ипотека и ново удостоверение за тежести върху имота, от което да е видно, че е вписана първа по ред ипотека в полза на банката.

Съветваме ви предварително да планирате в бюджета и допълнителните разходи при покупка на дом – комисиона за брокера, ако сте работили с такъв, нотариални и държавни такси – за които можете да се поинтересувате предварително. Местният данък варира между 1,3% до 3% от цената за покупко-продажба на имота.

При закупуване на имот с банков кредит имате възможност да се възползвате от данъчно облекчение съгласно Закона за данъците въху доходите на физически лица, ако сте сключили граждански брак, жилището е единствено за семейството и поне един от двамата съпрузи нямат навършени 35 години.

Доброто планиране предварително при кандидатстване за жилищен кредит ще ви спести време и излишен стрес.

Повече за условията, които предлага Fibank по жилищен кредит, можете да научите на http://www.fibank.bg/bg/jilishten-kredit-pravo-na-izbor/page/3467#nasheto-predlojenie

Десислава Богданова

Здравейте! Аз съм Десислава - Мениджър "Корпоративни комуникации”. Основните ми интереси са в областта на дигиталните комуникации, дигиталното банкиране и новите технологии.

Коментари

Коментирай