През изминалата година редовните ни читатели са забелязали, че често изказвахме очакванията си за възстановяване на икономическия растеж и неговото катализиране през настоящата и следващи години. Бизнес анкетите на НСИ показват, че през май 2014 г. общият показател на бизнес климата се повишава с 4.3 пункта спрямо равнището си от предходния месец в резултат на по-благоприятните мнения на стопанските ръководители от всички наблюдавани от тях отрасли – промишленост, строителство, търговия на дребно и услуги.

В промишлеността съставният показател нараства с 4.2 пункта в сравнение с април, което се дължи на по-оптимистичните оценки на промишлените предприемачи за настоящото бизнес състояние на предприятията. Проведеното проучване отчита леко подобрение по отношение на настоящата производствена активност, като и очакванията за следващите три месеца са тя да се увеличи.

Настоящата строителна активност се подобрява в сравнение с предходния месец, като прогнозите за следващите три месеца остават оптимистични. През май съставният показател „бизнес климат в строителството” се увеличава с 2.2 пункта. Интерес предизвиква фактът, че през последния месец се отчита засилване на негативното влияние на фактора „конкуренция в бранша”, който измества на трето място фактора „финансови проблеми”. Повишаването на конкуренцията индикира за съвземане на фирмите в брашна и увеличаващо се (макар и слабо за момента) търсене.

При търговията на дребно показателят се покачва с 2.5 пункта спрямо предходния месец, което според националната статистика, се дължи на подобрените оценки на търговците на дребно за настоящото бизнес състояние на предприятията.

Позитивните сигнали в икономиката се отчитат и от предварителните данни за БВП през първото тримесечие, което възлиза на 16 097 млн. лв. по текущи цени. Преизчислен в евро, БВП е съответно 8 230 млн., като на човек от населението се падат 1 136 евро. Сезонно изгладените данни показват растеж от 1.2% на БВП през първото тримесечие на 2014 г. в сравнение със съответното тримесечие на предходната година и 0.3% спрямо четвъртото тримесечие на 2013 година. За сравнение Брутният вътрешен продукт (БВП) през първото тримесечие на 2014 г. се увеличава с 0.3% в ЕС–28 спрямо предходното тримесечие по сезонно изгладени данни.

Графика 1 Темп на прираст спрямо съответното тримесечие на предходната година

 grafika

Източник: НСИ

Какво обаче ни казват всички тези данни? Основният извод е, че икономиката на страната се подобрява, а бизнесът възвръща своята увереност в реализиране на печалби. Това от своя страна ще доведе до разкриване на нови работни места и плавно увеличение на доходите на гражданите.

Данните на националната статистика също подкрепят тези наши очаквания, като коефициентът на заетост през първото тримесечие за населението на възраст 15 - 64 навършени години е 59.0% и в сравнение със съответното тримесечие на 2013 г. се увеличава с 1.3 процентни пункта. Коефициентът на безработица за този период е 13.0%, или с 0.8 процентни пункта по-нисък в сравнение със същия период на 2013 година.

По предварителни данни на НСИ през първото тримесечие на 2014 г. заетите лица в икономиката са 3 млн. 302.4 хиляди. Общият брой отработени часове е 1 336.7 милиона. Структурата на заетостта по икономически дейности през първото тримесечие на 2013 и 2014 г. показва увеличение на относителния дял на заетите в аграрния сектор. По предварителни данни през първото тримесечие на 2014 г. БВП на един зает се увеличава с 1.1% в сравнение със същото тримесечие на предходната година.

Христо Христов

Христо е Мениджър „Корпоративни комуникации”. Той следи за тенденциите на финансовия пазар, планира, организира и участва активно в провеждането на маркетингови изследвания сред настоящи и потенциални клиенти на банката. Преди да се присъедини към екипа на Fibank, има натрупан значителен опит в ръководството, провеждането и анализа на резултатите от редица маркетингови, икономически и социологически изследвания. Участва като автор в публични анализи и статии в областта на иновациите, информационни и комуникационни технологии и състоянието на икономиката. Личните му интереси са в областта на търговията с ценни книжа. Очаквайте от него интересни анализи за тенденциите на пазара и състоянието на икономиката.

Коментари

Коментирай