В началото на лятото Fibank (Първа инвестиционна банка) и австрийското дружество Erste Asset Management обявиха, че са сключили споразумение за стратегическо партньорство в предлагането на нови за българския пазар договорни фондове. Erste Asset Management е международна компания за управление на активи с лидерски позиции в региона на Централна и Източна Европа. Дружеството е част от австрийската финансова група Erste Group Bank AG, специализиращо в управлението на взаимни фондове, алтернативни фондове, частни фондове и други.

 

Petko ValkovПетко Вълков,

Директор „Частно банкиране“

http://privatefibank.bg/

 

Като партньор на Erste Asset Management, Fibank ще предлага на своите клиенти възможности за инвестиции във фондовете, управлявани от австрийската финансова институция. В серия публикации като тази ще разкажем малко повече за всеки от фондовете, които ще бъдат предлагани от Fibank. Ще започнем с ESPA Bond Euro Corporate.

Той е създаден през 2001 г., като общият обем на активите надхвърля 600 млн. евро. Степента на риск на фонда е определена от неговите правила и инвестиционни цели. Фондът инвестира основно в корпоративни облигации на компании от Европа, които имат висок инвестиционен кредитен рейтинг и са деноминирани в евро.

Пазарът на корпоративни еврооблигации отбелязва съществено развитие през последните 10 години, като общият обем на издадени подобни емисии надхвърля 2 трлн. евро. Също така, съгласно данни на Erste Asset Management, от началото на световната финансова криза, корпоративните облигации в Европа са едни от най-добре представящите се активи, отстъпващи единствено на инвестиционното злато и държавните ценни книжа на държави от Европа. В същото време данните за неплатежоспособност на компаниите с инвестиционен кредитен рейтинг в Европа показват нива близо до 0%. Това е тенденция, която не се е влошила през последните години.

Данните за структурата на фонда показват, че към месец май 2018 г., близо 60% от активите са инвестирани в корпоративни облигации с инвестиционен кредитен рейтинг BBB, 30% от активите в облигации с кредитен рейтинг А и около 6% в облигации с кредитен рейгинг поне АА. Също така, портфейлът на фонда е силно диверсифициран, като това се дължи на обстоятелството, че е инвестирал в над 200 емисии ценни книжа.

Колкото е по-висок кредитният рейтинг на една корпоративна облигация, толкова е по-високо кредитното качество на издадения инструмент, но и следователно толкова е по-ниска и доходността, която може да се извлече от инвестирането в подобна ценна книга.

espa

Чрез инвестиране във финансови инструменти, които се характеризират с по-нисък рисков профил, фондът се стреми да реализира текуща доходност от инвестициите без да спекулира толкова в изменението на цените им. Другата основна цел на фонда е запазване на стойността на първоначалната инвестиция, доколкото пазарните условия позволяват това.

В рисковата класификация на договорните фондове  ESPA Bond Euro Corporate не е най-ниско рисковият. По-нискорискови фондове са тези, които инвестират в инструменти на паричен пазар или в държавни ценни книжа с висок кредитен рейтинг. Подобни фондове не се предлагат към момента от Erste Asset Management в България.

Таксата за управление на фонда е в размер на 0,6% от средногодишната стойност на активите.

Доходност

Годишната доходност на фонда за периода 2013 – 2017 г. варира между -0,64% (за 2015 г. ) до +8,11% (за 2014 г.). Редно е да се спомене отново, че историческите резултати на фонда не могат да служат като гаранция за бъдещите резултати. Очакваната доходност на фонда е свързана и с бъдещото движение на лихвените проценти в Европа.

Рискове

Доходността на фонда е тясно свързана и с рисковите, които той поема. Предвид обстоятелството, че фондът инвестира единствено в корпоративни облигации (инструменти с фиксирана доходност), то рисковете, свързани с тези инвестиции са основно два типа:

  • лихвен риск – в условията на понижаващи се лихви фондът е печелил от повишаването на цените на инструментите, в които е инвестирал, но за сметка на понижаващи се купонови плащания.
  • кредитен риск – този риск е свързан с невъзможността на една компания да изплати обратно издадената корпоративна облигация на падежа на емисията.

За кого е предназначен фондът?

Той е подходящ за инвеститори, които не са склонни да поемат високи рискове, а търсят допълнителна доходност в условия на нисък до умерен риск. Фондът не разпределя дивиденти, като доходността се реализира чрез нарастване на стойността на издадените дялове във времето. Препоръчителният инвестиционен хоризонт е минимум шест години. Това не е задължителен период и направената инвестиция може да бъде откупена незабавно по всяко време след нейното придобиване. Големият размер на активите на фонда и широката диверсификация са гарант за високата ликвидност на инвеститорите.

 

*Предупреждение към инвеститори: Инвеститорите в дялове на взаимни фондове следва да имат предвид, че стойността на дяловете и доходът от тях могат да се понижат. Печалбите не са гарантирани и инвеститорите поемат риск да не възстановят инвестициите си в пълния им размер. Инвестициите във взаимни фондове не са гарантирани от гаранционен фонд, създаден от държавата или друг вид гаранция. Предишните резултати на фондовете не са свързани с бъдещите им резултати. Инвеститорите следва да се запознаят с проспектите на фондовете преди предприемането на каквито и да е било инвестиции в тях.

Петко Вълков

Д-p Πeтĸo Bълĸoв e Директор на дирекция "Частно банкиране" в Първа инвестиционна банка. Πpитeжaвa пoвeчe oт 10-гoдишeн oпит нa ĸaпитaлoвитe пaзapи в oблacттa нa инвecтиции в aĸции нa пyблични ĸoмпaнии. Очаквайте от него интересни анализи за тенденциите на капиталовите пазари и съвети за управление на личните финанси.

Коментари

Коментирай