Пускаме нов кредитен продукт - Супер кредит. Той е предназначен за малкия и средния бизнес. Със Супер кредит можете да дадете зелена светлина на инвестиционните си проекти. С него можете да покриете и нужди от свежи оборотни средства. Супер кредит се предоставя за срок до 7 години.

За да ви улесним, сме предвидили гратисен период от една година, в който да усвоите средствата, без да е необходимо да погасявате своето кредитно задължение. През тази една година като предприемачи сами преценявате какъв ще бъде погасителният ви план. Освен това в рамките на 12 месеца в режим овърдрафт можете да използвате отново парите, които сте върнали на банката, и така да оптимизирате разходите си. Кредитът може да бъде обезпечен с ипотека на жилищни или търговски площи.

Повече за самия продукт можете да научите на този адрес. А бихте могли и да зададете своите въпроси към г-жа Надя Кошинска, Директор "Кредитиране на малки и средни предприятия" в ПИБ. Надяваме се, че с отговорите ще успеем да ви помогнем във вземането на решение.

Въпросите си можете да задавате тук, във Facebook и Twitter.

Коментари

  1. Здравейте, г-жо Йорданова. Да, СУПЕР кредитът е много подходящ за осъществяване на вашата инвестиция. ПИБ би Ви предоставила финансиране, разбира се, след преценка на Вашата кредитоспособност. Възможността да ползвате кредита в режим на овърдрафт през първите 12 месеца е също така много удачно във Вашия случай, защото докато построите новото производствено хале, Вие все още ще имате разходи за наем. За да не утежнявате финансовото си състояние, ще започнете да погасявате главница към Банката едва когато се преместите в собствения производствен актив и Ви отпаднат разходите за наем. Поздрави, Надя Кошинска Директор „Кредитиране на малки и средни предприятия“

  2. Може ли Банката да ми предостави СУПЕР кредит за строителство на производствено хале и възможно ли е да ползвам опцията за 12 месеца овърдрафт? В момента производството ми се осъществява в производствен цех под наем.

  3. Здравейте, Светльо. Не, не дължите и това прави продукта ни уникален, защото, от една страна, СУПЕР кредитът Ви осигурява достатъчно ликвидност в рамките на периода на овърдрафт. От друга страна, при свободни парични средства, освен че текущо може да намалявате размера на кредита, който се олихвява и отново да го ползвате при необходимост, в момента на преминаване към погасителен план Вие може окончателно да намалите главницата до размер, който ще погасявате с месечни погасителни вноски, без наказателни такси. Поздрави, Надя Кошинска Директор "Кредитиране на малки и средни предприятия"

  4. Доколкото разбирам, Супер кредитът може да се ползва и за оборотни средства. След като изтече периодът на свободно ползване на разрешената сума и преди да премина към погасителен план по главницата, ако в този момент имам възможност да намаля размера на главницата със собствени парични средства дължа ли някакви такси за предсрочно погасяване?

Коментирай