Кредитите за Домакинства и НТООД са 18.965 млрд. лв. (24.9% от БВП) в края на юни 2011 година. Те намаляват с 0.6% спрямо същия месец на 2010 г. (0.6% годишен спад през май 2011 година). В края на отчетния месец жилищните кредити са 8.766 млрд. лв. и нарастват с 2.5% (2.6% ръст през май 2011 година). Потребителските кредити възлизат на 7.578 млрд. лв. и са по-малко с 1% спрямо юни 2010 г. (1.2% спад през май 2011 година). Въпреки все още слабия интерес от страна на потребителите към използване на кредитни продукти данните регистрират забавяне в спада на отпуснатите кредити и на месечна база се реализира положителен прираст. Общо отпуснатите крeдити за Домакинствата и НТООД се увеличават спрямо месец май с 0.2%. При жилищните и потребителските кредити ръстът е в рамките на съответно 0.3% и 0.4%. Тези положителни сигнали, съчетани с подобряващата се макроикономическа среда и намаляващите лихвени проценти, дават основание да се смята, че сме свидетели на обръщане на отрицателния тренд и през третото тримесечие ще се регистрират нови годишни ръстове в кредитирането.

Графика 1: Кредити за домакинства и НТООД (годишно изменение в %)

Източник: БНБ

Ако откроилата се през 2010 година тенденция за намаляване на лихвените проценти по жилищните и потребителските кредити бе в основната си част закономерен ефект от понижението на цената, на която банките привличаха средства чрез депозити, то запазването на тенденцията в положителна за потребителите посока през 2011 г. се дължи изцяло на подобряващата се макроикономическа среда. През първото тримесечие на годината БВП на страната нараства с 3,4% на годишна база. Равнището на безработица през юни 2011г. е 9.56%, с 0.31 процентни пункта по-ниско спрямо май. Вътрешното потребление бавно се съвзема и в края на първото тримесечие бележи годишен ръст от 0.1%. Въпреки че сама по себе си стойността на ръста му не е значителна, положителната му стойност показва начало на започнало възстановяване, тъй като през последните няколко тримесечия то бележеше дълбоки спадове. Положителните сигнали за икономиката дадоха увереност на потребителите да започнат да плануват своите разходи за по-дълъг период от време и да пристъпят към осъществяването на покупки, които бяха отложили поради кризата и възникналата несигурност за доходите им.

Положителните сигнали за икономиката на страната дадоха повод и на банките да намалят не само изискванията към клиентите си при кандидатстване за кредити, но и лихвените проценти, като отпишат от тях част от калкулирания риск за икономиката. Този положителен за кредитополучателите ефект започна все по-осезаемо да се забелязва през първата половина на годината. По време на летния сезон, в който традиционно активността на банките и търсенето на кредити спада, можем да очакваме, че основната част от финансовите институции ще удължат вече стартиралите промоции по продуктите си и лихвените проценти ще останат без значителни промени. По-осезаеми движения при тях могат да се очакват в началото на есента, когато на пазара ще се появят актуализирани есенни промоции на банките.

Ако все още не сте се включили в настоящата ни анкета, която има за цел да определи отношението и нагласата Ви към използване на ипотечни кредити, можете да го направите на този адрес. Попълването на въпросника ще Ви отнеме не повече от 3-4 мин. Благодарим!

Христо Христов

Христо е Мениджър „Корпоративни комуникации”. Той следи за тенденциите на финансовия пазар, планира, организира и участва активно в провеждането на маркетингови изследвания сред настоящи и потенциални клиенти на банката. Преди да се присъедини към екипа на Fibank, има натрупан значителен опит в ръководството, провеждането и анализа на резултатите от редица маркетингови, икономически и социологически изследвания. Участва като автор в публични анализи и статии в областта на иновациите, информационни и комуникационни технологии и състоянието на икономиката. Личните му интереси са в областта на търговията с ценни книжа. Очаквайте от него интересни анализи за тенденциите на пазара и състоянието на икономиката.

Коментари

Коментирай