Цветина Стаменова, Главен специалист, Факторинг и лизинг, Корпоративно банкиране

Факторингът е сделка по прехвърляне на вземания по търговски фактури, произтичащи от доставка на стоки или предоставяне на услуги при условията на отложено плащане както на вътрешния, така и на международния пазар. Факторинг компания (фактор) изкупува търговските вземания от фирма /доставчик/ като осигурява оборотно финансиране срещу заплащане на определено възнаграждение. Факторът може да бъде банка, финансова или небанкова институция, която предоставя факторинг услуги.

В сравнение с кредитите за оборотни средства, факторингът представлява пакет от една или повече от следните финансови услуги:

 • Финансиране на доставчика чрез авансово плащане на търговските вземания с отложено плащане;
 • Администриране и събиране на прехвърлените вземания по търговски фактури;
 • Поемане на кредитния риск при неплащане и неплатежоспособност от купувача;
 • Други съпътстващи услуги, които са изрично уговорени между страните.

Fibank предлага пълен набор от факторинг услуги според специфичните нужди и потребности на клиентите:  вътрешен и експортен факторинг с право на регрес; вътрешен и експортен факторинг със застраховка, както и експортен факторинг с гарантирано плащане. При факторинга с право на регрес факторинг компанията има право при неплащане от купувача да упражни правото на регрес към доставчика, който следва да възстанови авансовото плащане по прехвърлените вземания. Когато факторинг компанията поема риска от неплащане от купувача, предоставя факторинг със застраховка. Според участниците в търговската сделка факторингът се дели на вътрешен, когато продажбата на стоки с отложено плащане е между български компании, и международен факторинг – при продажба на стоки или предоставяне на услуги на международни пазари.

Процедура за прехвърляне на вземанията по факторинга:

 1. Доставчикът доставя стоки и/или услуги при отложено плащане на купувача.
 2. Доставчикът сключва договор за факторинг, съгласно който прехвърля на Fibank всички свои вземания към одобрените купувачи.
 3. Купувачът приема уведомление за факторинг, относно прехвърлянето на вземанията в полза на Fibank и плащането на дължимите фактури по сметка на Fibank.
 4. Доставчикът прехвърля на Fibank издадените фактури към купувача.
 5. Fibank отпуска авансово плащане до 90% от стойността на прехвърлените фактури с ДДС.
 6. При получаване на плащане от купувача Fibank погасява отпуснатото авансово плащане и превежда остатъка от плащането по сметката на доставчика.
 7. Fibank администрира и събира прехвърлените вземания и изготвя подробни извлечения.

Първа инвестиционна банка АД е член на Factors Chain International (FCI) - глобална мрежа от водещи факторинг компании, в която членуват над 400 факторинг компании в 90 държави, предлагаща услуги по международен факторинг. Благодарение на членството във факторинг асоциацията Factors Chain International (FCI), Fibank може да предлага на своите клиенти експортен факторинг с гарантирано плащане, при който чужда факторинг компания покрива риска от неплащане и неплатежоспособност от чуждестранния купувач, също отговаря за събирането и администрирането на вземанията.

Fibank не предлага директно импортен факторинг на своите кленти, а предоставя услуги по импортен факторинг при постъпване на искане от факторинг компания, членка на Factors Chain International (FCI). При импортния факторинг банката одобрява кредитен лимит към купувач (вносител), който осъществява внос при отложено плащане от чуждестранно търговско дружество.

Изискванията към вземанията, предмет на факторинг услуги, най-общо са:

 • Вземанията са прехвърляеми и събираеми без никакви правни ограничения.
 • Вземанията са налични, т.е. доставчикът е изпълнил задълженията си по доставката на стоки и/или предоставянето на услуги.
 • Вземанията не са с настъпил падеж и не са просрочени.
 • Вземанията не са заложени в полза на трети лица.
 • Вземанията са регулярни, т.е. произтичат от периодични доставки.
 • Срокът на отложено плащане на вземанията е обичайно между 30 и 90 дни – максимален период до 180 дни.
 • Вземанията по фактурите не са за частични суми и аванси, т.е да не съществува практика за двустранни прихващания и процентът на кредитни известия (отстъпки) е нисък.

Ползите от факторинга за доставчика:

 • Ефективно управление на търговските вземания с отложено плащане чрез изнасяне на дейностите по събиране и администриране на вземанията извън фирмата;
 • Възможност за увеличаване на паричните средства на компанията без да се увеличава размера на дълга като се освобождават обезпечения за други проекти.
 • Оптимизиране на паричните потоци.
 • Ликвидност и подобрение на оборотния капитал.
 • По-голяма гъвкавост при определяне условията на плащане с клиенти и доставчици.

Предимствата на факторинга за купувача:

 • Възможност за покупка при условията на отложено плащане.
 • Възможност за увеличаване на срока на отложено плащане.
 • Не е необходимо ползването на акредитив като форма на разплащане.

Факторингът има редица предимства пред кредитите за оборотни средства:

 • Факторингът се базира на качеството на вземанията на доставчика.
 • Размерът на финансиране следва търговските обеми, реализирани между доставчика и купувача.
 • Не се блокират активи като обезпечения.
 • Допълнителни услуги за доставчика, които биха могли да намалят административните разходи на клиента (администриране и събиране на вземания, поддържане на регистър от търговски фактури, покритие на кредитен риск).

Повече информация относно предлаганите от Fibank факторинг услуги можете да получите от дирекция „Корпоративно банкиране” factoring@fibank.bg, както и от:

Цветина Стаменова, тел.: 02/817 1272

Борислава Пашева, тел.: 02/817 1236

Виолета Кузманова, тел.: 02/817 1226

 

Графика: Видове факторинг продукти

 

1). В зависимост от подхода към риска:

 

2). В зависимост от участниците във факторинг сделката:

 

                                                                                                                                                    

 

Коментари

Коментирай