През 2019 г. доброто представяне на банковата система продължава. Активността и на банките, и на потребителите се запазва висока по отношение на търсене и предлагане на кредити. Активите на банковата система в края на март възлизат на 108.2 млрд. лв., като нарастват за първото тримесечие на 2019 г. с 2.7 млрд. лв. (2.5%).

Активите на Fibank нарастват за последните 12 месеца с 10.4% и към края на март надхвърлят 9,3 млрд. лв. За първото тримесечие ръстът им е със 78 млн. лв. Основен принос за ръста, според данните на централната банка, имат кредитите и авансите.

Лихвените проценти по новоотпуснатите кредити се запазват стабилни през последните години, като тези по жилищните кредити отбелязват исторически ниски нива. Очакванията се промяната на лихвената политика от страна на ЕЦБ да се отрази и на лихвените нива в страната. За сега обаче Централната банка на еврозоната остава пасивна по отношение на промени в своите политики, а прогнозите са, че такива могат да се наблюдават в края на годината или дори през следващата.

Кредитирането към домакинствата продължава да бъде високо, като за първото тримесечие на 2019 г. ръстът на потребителските кредити е 212 млн. лв., а този на жилищните 357 млн. лв. Въпреки че стойностите са относително високи спрямо тези, които бяхме свикнали да виждаме през последните години, те все още остават под пиковите нива от 803 млн. лв. ръст на жилищните кредити и 778 млн. лв. при потребителските кредити, регистрирани през второто тримесечие на 2008 г.

И през първото тримесечие на 2019 г. Fibank продължава да бъде една от най-предпочитаните от населението банки за използване на потребителски кредити, като се нарежда в топ 3 по ръст на своя портфейл. На годишна база потребителските кредити на банката се увеличават със 7.4%. При жилищните кредити Fibank отбелязва ръст над средния за пазара. За последните 12 месеца банката е отпуснала жилищни кредити в размер на 141,6 млн. лв., което води до ръст от 22,8%. За същия период средният за банковата система ръст е 13.4%.

При корпоративните кредити ръстът е по-малък. За първите три месеца на годината те са се увеличили с 505 млн. лв., а на годишна база ръстът е от 1 772 млн. лв. Fibank регистрира най-висок ръст за последните 12 месеца сред банките в страната, като увеличава своя портфейл с бизнес кредити с 433 млн. лв.

Ръст на отпуснатите корпоративни кредити за периода март 2018 г. – март 2019 г. по банки (в млн. лв.)

Графика Корпоративни кредитиИзточник: БНБ

Общите приходи от банкови операции за първо тримесечие на 2019 г. възлизат на 88 879 хил. лв. Нетният лихвен доход е в размер на 59 318 хил. лв., а нетният доход от такси и комисиони е 22 763 хил. лв. Темповете на ръст се запазват стабилни през първото тримесечие, като се отчита ръст на приходите от лихви с 4,9% на годишна база и приходите от такси, и комисиони от 10,8% спрямо март 2018 г.

В края на март собственият капитал в баланса на банковата система е 14.2 млрд. лв., с 303 млн. лв. (2.2%) повече, отколкото в края на декември 2018 г., като прирастът се дължи основно на печалбата. Към 31 март 2019 г. нивата на показателите за възвръщаемост на активите (ROA) и за възвръщаемост на капитала (ROE) са съответно 1.14% и 8.73%. В края на март 2019 г. брутният размер на необслужваните кредити и аванси възлиза на 6 711 млн. лв. (при 6 795 млн. лв. в края на декември 2018 г.), а делът им в общата сума на брутните кредити и аванси е 7.4% (при 7.6% към 31 декември 2018 г.).

Христо Христов

Христо е Мениджър „Корпоративни комуникации”. Той следи за тенденциите на финансовия пазар, планира, организира и участва активно в провеждането на маркетингови изследвания сред настоящи и потенциални клиенти на банката. Преди да се присъедини към екипа на Fibank, има натрупан значителен опит в ръководството, провеждането и анализа на резултатите от редица маркетингови, икономически и социологически изследвания. Участва като автор в публични анализи и статии в областта на иновациите, информационни и комуникационни технологии и състоянието на икономиката. Личните му интереси са в областта на търговията с ценни книжа. Очаквайте от него интересни анализи за тенденциите на пазара и състоянието на икономиката.

Коментари

Коментирай