Активите на банковата система към 30 юни 2020 г. са 115.3 млрд. лв. През юни се увеличават с 407 млн. лв. (0.4%), а спрямо 31 март – със 158 млн. лв. (0.1%). На годишна база, обаче, активите на банковата система отчитат ръст с 6.2%. Към средата на 2020 г. Активите, управлявани от Първа инвестиционна банка, възлизат на 10 млрд. лв., като в сравнение с 12 месеца по-рано отбелязват ръст от 4.8%.

Размерът на брутния кредитен портфейл на банковата система в края на юни е 67.0 млрд. лв. и спрямо края на март 2020 г. отбелязва понижение с 52 млн. лв. Данните на централната банка показват, че през тримесечието намаляват кредитите за нефинансови предприятия (с 415 млн. лв., 1.1%), а се увеличават тези за домакинства (със 198 млн. лв., 0.8%) и за други финансови предприятия (със 150 млн. лв., 3.3%).  Въпреки това, кредитната активност на банките към бизнеса не е била замразена. Отпуснатите от Fibank кредити по балансова стойност към края на юни 2020 г. са в размер на 6 млрд. лв., като нарастването само за първите шест месеца на 2020 г. е 156 млн. лв. Банката прибавя от началото на годината и нови 23,3 млн. лв. към кредитния си портфейл от малки и средни предприятия, като така той достига до 792 млн. лв.

На годишна база отпуснатите от Fibank кредити към домакинствата се увеличават. При потребителските кредити ръстът в портфейла на банката е с 41 млн. лв., а при жилищните кредити той е в размер на 92,6 млн. лв.

Коефициентът на капиталова адекватност на Първа инвестиционна банка към 30 юни 2020 г. нараства значително в сравнение с юни 2019 г. и достига 19.69 % (17.38% през юни 2019 г.). Адекватността на капитала от първи ред също нараства до 19.69 %, а съотношението на базовия собствен капитал от първи ред е 15.99 % при 14.54% преди 12 месеца. Регулаторният собствен капитал възлиза на 1,354 млн. лв.

В началото на юли Първа инвестиционна банка успешно приключи процедурата по увеличение на капитала си чрез емитиране на нови 40 мнл.. акции. Новите акционери на банката са Българската банка за развитие (ББР) с 18.35% и Valea Foundation със 7.87%. Последната е собственост на чешкия милиардер Карел Комарек.

Анализът на централната банка, придружаващ резултатите за края на второто тримесечие, сочи, че собственият капитал в баланса на банковата система нараства през тримесечието със 141 млн. лв. (1.0%) и възлиза на 14.7 млрд. лв. в края на юни.  Отношението на ликвидно покритие на банковата система е 258.0% (при 261.0% три месеца по-рано). В края на юни ликвидният буфер е 30.5 млрд. лв., а нетните изходящи ликвидни потоци са 11.8 млрд. лв.

Депозитите в банковата система се увеличават през второто тримесечие с 263 млн. лв. (0.3%) до 97.8 млрд. лв. в края на юни. Ръст се наблюдава в привлечения ресурс от домакинства (с 937 млн. лв., 1.6%), от нефинансови предприятия (с 440 млн. лв., 1.6%) и от сектор държавно управление (с 36 млн. лв., 1.2%). Намаление отбелязват депозитите на кредитни институции (с 885 млн. лв., 16.9%) и на други финансови предприятия (с 265 млн. лв., 7.3%).

Депозитите от други клиенти на Първа инвестиционна банка към 30.06.2020 г. са в размер на 8,491 млн. лв. По този показател банката поддържа позицията си в първите кредитни институции в страната.

Първа инвестиционна банка бе първата в страната, която още в самото начало на обявеното извънредно положение  предостави възможност на всички свои клиенти да отложат плащанията по кредити, ако те самите или техният бизнес са засегнати по някакъв начин от ситуацията с коронавируса (COVID-19). Също така, банката даде и възможност на своите кредитополучатели да поискат и увеличение на лимитите по кредитните си карти, както и по-дълги и гъвкави погасителни планове, докато имат нужда от подобно съдействие.

Статистиката на централната банка показва, че по Реда за отсрочване и уреждане на изискуеми задължения към банки и дъщерните им дружества – финансови институции, към 30 юни 2020 г. са подадени общо 118 584 искания за задължения с брутна балансова стойност 9 772 млн. лв. От тях са одобрени 98 499 броя за 8 117 млн. лв. Предприятията са заявили 15 068 броя за 7 539 млн. лв., като от тях са одобрени 13 156 броя за 6 207 млн. лв. От домакинствата са подадени 103 516 броя искания за 2233 млн. лв., от които са одобрени 85 343 броя за 1910 млн. лв. Спрямо 30 април 2020 г. общият брой на одобрените искания от предприятия и домакинства е увеличен с 61 288 броя, а брутният размер на одобрените задължения, обект на частния мораториум, нараства с 4689 млн. лв.

Христо Христов

Христо е Мениджър „Корпоративни комуникации”. Той следи за тенденциите на финансовия пазар, планира, организира и участва активно в провеждането на маркетингови изследвания сред настоящи и потенциални клиенти на банката. Преди да се присъедини към екипа на Fibank, има натрупан значителен опит в ръководството, провеждането и анализа на резултатите от редица маркетингови, икономически и социологически изследвания. Участва като автор в публични анализи и статии в областта на иновациите, информационни и комуникационни технологии и състоянието на икономиката. Личните му интереси са в областта на търговията с ценни книжа. Очаквайте от него интересни анализи за тенденциите на пазара и състоянието на икономиката.

Коментари

Коментирай