На 19 август 2021 г. Fibank (Първа инвестиционна банка) проведе среща с миноритарните акционери на банката, на която присъстваха всички членове на Управителния съвет.

Ръководството на Fibank представи финансовите резултати на банката и дейността й през първите шест месеца от годината.

Aктивите на Първа инвестиционна банка достигат 10.8 млрд. лв., като по този показател тя запазва лидерското си място като най-голямата банка с български капитал и петата позиция спрямо целия банков сектор.

Депозитите от други клиенти към края на юни са в размер на 9 млрд. лв. Кредитният портфейл на банката възлиза на 6.1 млрд. лв., като нараства спрямо края на предходната година със 110 млн. лв.

Fibank отчете пред своите акционери стабилен ръст на общите приходи от банкови операции, които достигат 185 млн. лв. Ръстът идва по отношение на нетния лихвен доход и на приходите от такси и комисиони. Печалбата преди данъчно облагане за първото полугодие на 2021 г. е 30.8 млн. лв., а нетният й размер нараства с 27.4%.

Всички регулаторни коефициенти са значително по-високи от изискуемия минимум, като коефициентът на капиталова адекватност на Fibank към 30 юни 2021 г. достига 21.58%. Адекватността на капитала от първи ред е също 21.58%, а съотношението на базовия собствен капитал от първи ред е 18.01%.

Коефициентът на ликвидно покритие на банката към 30 юни 2021 г. достига 243.61%, а коефициентът на нетно стабилно финансиране 133.36 %, показвайки стабилна ликвидна позиция.

Счетоводният собствен капитал към края на юни 2021 г. възлиза на 1.201 млн. лв. и нараства с 23 млн. лв. за полугодието, главно поради реализираната печалба.

След представяне на официалните финансови данни Ръководството на банката проведе дискусия с миноритарните акционери. Обсъди се стратегията на банката за намаляване на необслужваните кредити за периода до 2023 г. Разгледаха се регулаторните изисквания към банковия сектор в България и ЕС и очакванията за промени в бъдеще. Членовете на УС на ПИБ споделиха потенциалните възможности и регулаторните изисквания за бъдещо разпределяне на дивидент и процедури по обратно изкупуване на акции.

Златко Стоянов

Златко е Мениджър „Корпоративни комуникации”, като се присъединява към екипа на Fibank през 2011 г. в дирекция "Методология". Автор е на статии в корпоративния вестник Fibank NEWS, отразяващи един по-приемлив поглед към сложната банкова терминология. Следи развитието на регулациите и тяхното отражение в дейността на банките. Очаквайте от него разработки, посветени на новостите в банковата сфера.

Коментари

Коментирай