На 25 ноември 2021 г. Fibank (Първа инвестиционна банка) проведе среща с миноритарните акционери на банката, на която присъстваха всички членове на Управителния съвет.

Ръководството на Fibank представи финансовите резултати на банката и дейността й към края на третото тримесечие от годината. Първа инвестиционна банка постигна стабилно ниво на приходи и добра възвръщаемост на активите. Към 30 септември 2021 г. печалбата й преди данъци и обезценки отбелязва ръст с 47.3% за последните 12 месеца до 142 млн. лв., при среден ръст за цялата банкова система от 18.4%. Нетната печалба на банката възлиза на 51 млн. лв. и бележи ръст на годишна база от 34.1%.

За разглежданото тримесечие активите на Fibank се увеличават с 342 млн. лв., което прави ръст от 3.2%, а от началото на годината ръстът е 693 млн.лв. или 6.6%. Тя запазва лидерското си място като най-голямата банка с български капитал и петата позиция спрямо целия банков сектор.

Fibank продължава да бъде и сред най-предпочитаните банки за спестяванията на населението в страната. Депозитите от други клиенти към края на септември са в размер на 9,5 млрд. лв.

Кредитирането към ритейла и бизнеса също нараства с бързи темпове. През третото тримесечие портфейлите с потребителски и жилищни кредити на банката реализират ръст, съответно с 35,5 млн. лв. и 33,2 млн. лв. При кредитирането към бизнеса също се наблюдава отчетлив ръст, като за третото тримесечие той е с 45,5 млн. лв.

Всички регулаторни коефициенти са значително по-високи от изискуемия минимум, като коефициентът на капиталова адекватност на Fibank към 30 септември 2021 г. достига 21.46%. Адекватността на капитала от първи ред е също 21.46%, а съотношението на базовия собствен капитал от първи ред е 17.91%.

Коефициентът на ликвидно покритие на банката към 30 септември 2021 г. достига 223.13%, а коефициентът на нетно стабилно финансиране 137.8 %, показвайки стабилна ликвидна позиция.

На срещата бяха представени и два от новите продукти, които банката лансира на пазара – Виртуална кредитна карта – My Card и Златна сметка. Двата продукта са изцяло нови за българския потребител, с което Fibank отново затвърждава имиджа си на една от най-иновативните банки в страната. Виртуалната кредитна карта е насочена към клиенти с предварително одобрени кредитни лимити и се издава изцяло онлайн през мобилното приложение My Fibank в рамките на няколко минути. Тя може да бъде дигитализирана в My Fibank, Googlе Pay, Apple Pay, Garmin и Fitbit и да се използва на безконтактни ПОС и АТМ терминали, както и да бъде използвана за плащане в Интернет. „Златна сметка“ предоставя лесен и достъпен начин за извършване на покупко-продажба на злато. Тя е подходяща както за физически лица, така и за бизнес клиенти на банката, като позволява бързи, лесни и удобни ежедневни трансакции. Чрез новия продукт на Fibank клиентите свободно планират с каква сума и по кое време желаят да закупят злато, а също така и в кой момент да продадат част или цялата наличност, според моментната динамика на цената на актива спрямо лева, еврото и щатския долар.

След представяне на официалните финансови данни Ръководството на банката проведе дискусия с миноритарните акционери. Обсъди се стратегията на банката за развитие на дигиталното банкиране, обслужването на малките и средни предприятия и възможностите и регулаторните изисквания за бъдещо разпределяне на дивидент.

Редовните срещи с миноритарните акционери се провеждат от 1 февруари 2016 г. и са част от политиката на Fibank по стриктно прилагане на международните стандарти в доброто корпоративно управление, утвърдени от Международната финансова корпорация (IFC), която е партньор на банката от 2010 г.

Златко Стоянов

Златко е Мениджър „Корпоративни комуникации”, като се присъединява към екипа на Fibank през 2011 г. в дирекция "Методология". Автор е на статии в корпоративния вестник Fibank NEWS, отразяващи един по-приемлив поглед към сложната банкова терминология. Следи развитието на регулациите и тяхното отражение в дейността на банките. Очаквайте от него разработки, посветени на новостите в банковата сфера.

Коментари

Коментирай