За своите над 25 години Fibank се утвърди като доверен партньор на бизнеса и като банката, подкрепяща българския производител и търговец. Най-голямата финансова институция с български капитали у нас има значителен опит в участието в различни гаранционни схеми и програми за финансиране, включително такива, организирани от Европейския инвестиционен фонд, като инициативата Jeremie и други инструменти за споделяне на риска. Представяме Ви възможностите за финансиране, които банката предоставя съвместно с Фонда на фондовете по Финансов инструмент „Микрокредитиране със споделен риск“ (Микропрограмата).

EU Фонд на фондоветеОПРЧР

Какво представлява Финансовия инструмент „Микрокредитиране със споделен риск“?

Средствата по финансовия инструмент са осигурени от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 (ОПРЧР), съфинансирана от Европейския социален фонд и  Инициативата за младежка заетост. Fibank е единият от избраните посредници за изпълнение на инструмента, като ще управлява публичен ресурс в размер на 15 млн. лв. Заедно с осигурения от банката частен капитал, общата сума за микрокредити, която може да бъде отпусната, е в размер на 19,300 млн. лв.

Кои клиенти на Fibank могат да се възползват от финансиране по Микропрограмата?

Кредитите по „Микрокредитиране със споделен риск“ са предназначени за стартиращи и социални предприятия, в това число: стартиращи предприятия (микропредприятия, които имат по-малко от 3 приключени финансови години към датата на кандидатстването за финансиране, включително занаятчии и лица, извършващи свободни професии), стартиращи социални предприятия, стартиращи предприятия на лица от определени уязвими групи (безработни над 6 месеца, младежи до 29 години, хора с увреждания). Допустимо е финансиране и на съществуващи социални предприятия, включително МСП и големи предприятия.

Какви микрокредити се предоставят по Микропрограмата?

Микрокредитите се отпускат в левове и евро, като размерът им е от 5 000 до 48 895 лева или равностойността им в евро. Финансирането е под формата на инвестиционен кредит, с възможност за две години гратисен период за главницата, оборотно финансиране за работен капитал с възможност за три месеца гратисен период по главница (а при сезонен бизнес до девет месеца), овърдрафт по разплащателна сметка. Инвестиционното финансиране е с максимален срок до 10 години, оборотното финансиране до 5, а овърдрафтите – до 1 година. Изискуемият процент на собствено участие на кредитополучателя при инвестиционен кредит е до 10%.

Какви са параметрите на микрокредитите?

Отпуснатите средства по Финансов инструмент „Микрокредитиране със споделен риск“ са с изключително благоприятни условия за бизнес клиентите на Fibank. Кредитополучателите ще заплащат лихва, значително по-ниска от предлаганите на пазара сходни продукти – за кредити в лева не повече от 1.99% + ОЛП (към 01.07.2019 г. стойността на ОЛП е 0.00%). В допълнение, те ще се възползват от облекчени изисквания за обезпечение и няма да дължат такси и комисиони, свързани с разглеждането, отпускането, предоговарянето и предсрочното погасяване на кредита. 

За какви цели могат да бъдат използвани микрокредитите?

Допустимите области са: инвестиции за придобиването на материални и нематериални активи; работен капитал във връзка с развитие/разширяване на дейности на предприятието или самонаетото лице; развитието и повишаването на уменията на работниците и служителите или на предприемача в случай на самостоятелна заетост.

Какво включва предложението на Fibank за бизнес клиентите по Микропрограмата?

Освен откриването на разплащателна сметка, бизнес клиентите ще могат да получат подходящи допълнителни банкови услуги:

  • бизнес пакет за ежедневно банкиране (с включени определен брой касови, безкасови и други банкови операции);
  • ПОС-терминал,
  • бизнес-дебитна карта,
  • бизнес-кредитна карта,
  • доброволна застраховка „Спокойствие с FiHealth“ за собственика/собствениците на дружеството.

Защо да изберем Fibank за микрокредит?

Една от целите на Финансов инструмент „Микрокредитиране със споделен риск“ е насърчаването на предприемачеството и подобряване на достъпа до финансиране – области, в които Fibank е успяла да изгради обществения си авторитет през годините. Работата на банката с микро, малки и средни предприятия стартира от 2004 г., като постоянно се разработват нови кредитни решения и се предлагат все по-конкурентни условия. Като част от реализирането на тази стратегия, през 2018 г. Банката създаде и предложи специална програма Smart Lady, насочена към жените в бизнеса. Резултатите от нея и позитивната обратна връзка провокираха екипа на банката да обмисли и други възможностида предложи и повече специализирани програми, с които да проникне и да осигури финансов ресурс, компетентна консултация и цялостна подкрепа на различни сектори от бизнеса и клиентски групи, за които достъпът до банкови услуги е по-затруднен (или ограничен). Признание за развитието в тази област е получената награда за „Най-добър бранд в банкирането на МСП“ (Best SME Banking Brand) за 2017 г. от международното списание Global Brands Magazine.

Как можете да кандидатстване за микрокредит по Микропрограмата?

Нашите кредитни специалисти от клоновата мрежа на Fibank са на разположение, за да Ви съдействат по всякакви въпроси, свързани с Финансов инструмент „Микрокредитиране със споделен риск“.

 

Златко Стоянов

Златко е Мениджър „Корпоративни комуникации”, като се присъединява към екипа на Fibank през 2011 г. в дирекция "Методология". Автор е на статии в корпоративния вестник Fibank NEWS, отразяващи един по-приемлив поглед към сложната банкова терминология. Следи развитието на регулациите и тяхното отражение в дейността на банките. Очаквайте от него разработки, посветени на новостите в банковата сфера.

Коментари

Коментирай