Fibank (Първа инвестиционна банка) вече предлага на своите бизнес клиенти 3 нови кредитни продукта – „Зелен транспорт“, „Зелена енергия – свободен пазар“ и „Зелена енергия – собствено потребление“. Те са предназначени за микропредприятия, малки и средни фирми и корпоративни клиенти. Новите кредити са в изпълнение на поетата от банката политика за намаляване на въглеродния отпечатък и инвестиции в устойчивото бъдеще.

„Зелен транспорт“ от Fibank е кредит за закупуване на нови електрически транспортни средства. Той предоставя възможност за финансиране до 90% от офертната цена на автомобила и се отпуска в левове и евро. Предимство са по-ниските лихви и комисиона за управление, както и липсата на комисиона за предсрочно погасяване със собствени средства на кредитополучателя. Срокът на кредита „Зелен транспорт“  е до 7 години, с опция за гратисен период до 6 месеца. Погасява се с равни вноски по главницата, а закупеният автомобил служи като обезпечение.

С продукта „Зелена енергия – свободен пазар“ компаниите могат да инвестират в изграждане на фотоволтаични инсталации за производство на електроенергия за продажба на свободния пазар. Кредитът е инвестиционен, с дълъг срок – до 15 години и гратисен период до пускане на фотоволтаичната инсталация в експлоатация. Изискванията за обезпечения са облекчени, като в повечето случаи това е единствено новоизградения фотоволтаичен парк. Лихвите и комисионите са по-ниски от пазарните за този вид кредити. Друга важна особеност е сезонният погасителен план, съобразен с производството на електроенергия.

Новият кредит „Зелена енергия – собствено потребление“ е също за изграждане на фотоволтаични инсталации, но с цел производство на електроенергия за собствено потребление и продажба. Финансирането е до 100% от приетите от банката разходи за изграждането. Лихвата е атрактивна, а при използване на други продукти на Fibank има вариант за допълнителни лихвени отстъпки. Погасителният план е гъвкав и сезонен. Максималният срок на кредита е 10 години, но разчетите показват, че  при очакваните пазарни цени на електроенергията, със спестените разходи за ток, кредитът ще се изплати за период от 3 до 5 години.

За отпускане на някой от новите зелени кредити, кредитните специалисти на Fibank разработват индивидуална оферта. Повече информация можете да намерите на сайта на ПИБ: https://www.fibank.bg/bg/biznes-klienti/kreditirane/korporativen-biznes-i-institucii/investicionen-kredit-zelen-transport      

Златко Стоянов

Златко е Мениджър „Корпоративни комуникации”, като се присъединява към екипа на Fibank през 2011 г. в дирекция "Методология". Автор е на статии в корпоративния вестник Fibank NEWS, отразяващи един по-приемлив поглед към сложната банкова терминология. Следи развитието на регулациите и тяхното отражение в дейността на банките. Очаквайте от него разработки, посветени на новостите в банковата сфера.

Коментари

Коментирай