В периода 30 юни – 17 август 2010 г. ПИБ проведе онлайн изследване сред посетителите на Интернет страницата на банката и в страницата на банката в социалната мрежа Facebook. В проучването взеха участие 512 души. Предвид параметрите на проведеното изследване то не претендира за представителност на събраната информация. Целта на изследването бе да установи нагласите на потребителите по отношение използването на кредитни карти. В тази и следващите няколко публикации ще бъдат представени и резултатите от проучването.

Условия, влияещи на избора на потребителите

Данните от проведено от ПИБ в началото на годината онлайн изследване откроиха лихвените условия по кредитните карти като основен фактор, влияещ на избора на потребителите. За последните 6 месеца той засилва влиянието си. Годишната такса за поддръжка на картата и размерът на кредитния й лимит отслабват влиянието си върху потребителите, но продължават да имат определящо значение. Този спад може да се тълкува като израз на по-широкото навлизане на пластиките в ежедневието на гражданите. Предлаганите бонус програми продължават да бъдат атрактивни за потребителите и, въпреки минималния спад в дела на посочилите ги, те се изкачват едно място по-нагоре сред определящите за потребителите фактори.

Графика 1: Условие, което е водещо за респондентите при избора им на кредитна карта (%)

База: юли N=512; януари N=284

От получените резултати става ясно, че при настоящите и бъдещите потребители на кредитни карти не се наблюдават съществени разминавания по отношение нагласите към определените фактори, които оказват влияние при избора им. Два от тях са по-силно застъпени сред респондентите, които тепърва възнамеряват да кандидатстват за издаване на пластика. Първият са различните бонус програми (като например cash-back), които банките предлагат на потребителите на кредитни карти. Другият фактор, който има по-силно влияние върху бъдещите потребители, е удобството, което могат да получат при искане за карта, направено в банката, през която минават месечните им доходи. По този начин те се стремят към улеснена процедура по кандидатстване и спестяване на средства от такси и комисиони при извършване на вътрешнобанкови преводи. Това показва, че движещ фактор при развитието на този сегмент е оптимизацията на разходите на самите потребители и сумите, които те биха могли да спестят при извършването на безналични плащания. Тежестта на размера на годишната такса за поддръжка на картата е по-силна при потребителите, които вече оперират с пластика.

Графика 2: Разпределение на основното условие, което е водещо за респондентите при избора им на кредитна карта спрямо настоящите и бъдещи потребители (%)

База: притежават кредитна карта N=344, възнамерява да кандидатства N=130

Важна характеристика на кредитните карти, които ПИБ предлага на своите потребители, е безплатната застраховка при пътуване в чужбина. Имайки предвид, че почти 60% от участниците в анкетата споделят, че използват или биха използвали кредитната си карта за разплащане в чужбина, предлаганата от ПИБ допълнителна услуга печели одобрението на 40% от тях. Спрямо само тези респонденти, които възнамеряват до края на годината да кандидатстват за издаване на пластика, 45% определят безплатната застраховка при пътуване в чужбина като важно условие за тях самите, което може да предопредели избораим на обслужваща банка.

Графика 3: Дял на респондентите, определящи безплатната застраховка при пътуване в чужбина като важно условие при избора им на банка, от която да си издадат кредитна карта (%)

База: юли N=512

Христо Христов

Христо е Мениджър „Корпоративни комуникации”. Той следи за тенденциите на финансовия пазар, планира, организира и участва активно в провеждането на маркетингови изследвания сред настоящи и потенциални клиенти на банката. Преди да се присъедини към екипа на Fibank, има натрупан значителен опит в ръководството, провеждането и анализа на резултатите от редица маркетингови, икономически и социологически изследвания. Участва като автор в публични анализи и статии в областта на иновациите, информационни и комуникационни технологии и състоянието на икономиката. Личните му интереси са в областта на търговията с ценни книжа. Очаквайте от него интересни анализи за тенденциите на пазара и състоянието на икономиката.

Коментари

Коментирай