Отчитаният спад на лихвите по кредитите, който съпроводи на по-късен етап понижаването на лихвените стойности по депозитите, започна все по ясно и отчетливо да се забелязва в предложенията на банките. Според данните за банковата система през април, намалението на лихвите по кредитите се отчита при жилищното кредитиране. Изменения в офертите по ипотечните и жилищните кредити за последните 3 месеца се наблюдават при почти половината от банките опериращи в страната (в това число и при ПИБ). При всички тях лихвените проценти са ревизирани надолу в рамките на половин до един процентен пункт. Общо за банковата система, през април 2010 г. на годишна база средният лихвен процент по жилищните кредити в левове намалява с 0.65 пр.п. до 9.16%, а при жилищните кредити в евро се повишава с 0.27 пр.п. до 8.48%. Спрямо март 2010 г., средният лихвен процент по жилищните кредити в левове и в евро намалява през април съответно с 0.17 и 0.22 пр.п. Годишният процент на разходите по жилищните кредити също отбелязва спад на месечна база в левове и в евро и  намалява съответно с 0.15 и 0.08 пр.п. като достига до 9.88% и 9.5%.

Графика 1 Лихвени проценти по кредитите – сектор домакинства

Grafika1

От друга страна, високата цена на жилищните кредити през миналата година и развитието на икономическата криза, свиха търсенето на имоти до минимални нива. Нарасналата задлъжнялост на строителите, доведе до чувствителен спад в цените на имотите. В София те се понижиха с 20.6% за първото тримесечие, спрямо същия период на 2009 г. и с 5% спрямо края на миналата година, сочат данните от проучване на компанията за недвижими имоти „Форос“. Според данни на Colliers International пък, спадът за първото тримесечие в София е 3%.

Комбинацията от всичко това оформя три основни фактора, предвещаващи ръст в жилищното кредитиране:

-      богат избор на добри предложения;

-      гъвкави условия предлагани от инвеститорите;

-      изгодни оферти по жилищните кредити;

Подобрение на жилищните оферти се забелязва и по отношение на процентът на финансиране. Ако преди половин година той се бе свил до 50%-60%, към началото на юни преобладаващата част от банките на пазара вече предоставят финансиране средно до 75% - 80%, като могат да се намерят и оферти, предоставящи до 100% финансиране.

От графика 2 може да се види, че обемът на отпуснатите жилищни кредити нараства с по-бавно темпо отколкото спада на лихвите. Това само по себе си говори за по-голяма прецизност от страна на потребителите при изборът за закупуване на имот. Повишеното внимание, с което се подхожда към предлаганите от банките оферти, се забелязва и в делът на лошите жилищни кредити в системата, които са 12.61%. За сравнение при потребителските и фирмените, нивото им е по-високо, съответно 14.46% и  13.59%.

Графика 2 Обем на жилищните кредити в хил. лева

Grafika2

На база на разгледаните данни, може да се очаква ръстът при жилищните кредити през настоящата година да се запази и дори да се ускори през третото и четвъртото тримесечия. Въпреки резервираността на потребителите към увеличаване на задлъжнялостта им в конкретната ситуация, жилищните кредити остават основното средство, чрез което българинът може да се сдобие със собствено жилище.

Христо Христов

Христо е Мениджър „Корпоративни комуникации”. Той следи за тенденциите на финансовия пазар, планира, организира и участва активно в провеждането на маркетингови изследвания сред настоящи и потенциални клиенти на банката. Преди да се присъедини към екипа на Fibank, има натрупан значителен опит в ръководството, провеждането и анализа на резултатите от редица маркетингови, икономически и социологически изследвания. Участва като автор в публични анализи и статии в областта на иновациите, информационни и комуникационни технологии и състоянието на икономиката. Личните му интереси са в областта на търговията с ценни книжа. Очаквайте от него интересни анализи за тенденциите на пазара и състоянието на икономиката.

Коментари

Коментирай