Годината започна бурно с много събития на икономическата и политическа сцена  по света и у нас. Въпреки всички тези сътресения българската икономика и финансов сектор останаха стабилни и в голяма степен изолирани от негативните процеси. За да може да се постигне тази стабилност, банките прилагат надеждни стратегии, политики и системи за управление и наблюдение на редица ключови показатели.

Към края на 2012 г. коефициентът на ликвидност на банковата система в България е 26%. Стойността е с 11 процентни пункта по-висока от минималната изискуема от регулатора Българската народна банка (БНБ). Това показва, че банките в страната предпочитат да имат достатъчен резерв, за да бъдат сигурни, че дори и най-мрачните сценарии за развитието на глобалната икономика да се случат, системата ще бъде достатъчно гъвкава, за да остане ненарушена нейната стабилност. Показателите на българския банков сектор са впечатляващи на фона на случващото се в Европа - капиталова адекватност от 16.7% при изискуем минимум от 8% (според Базел ІІ) в ЕС.Графика 1: Ликвидност на банковата система

Графика 1: Ликвидност на банковата система

Източник: БНБСтабилността на банковата система, която БНБ и банките, опериращи на територията на България, успяха да постигнат, изолира в определена степен България от негативните последици, които кризата имаше върху други икономики в ЕС. БВП в ЕС-27 през четвъртото тримесечие на 2012 г. намалява с 0.5% спрямо предходното тримесечие. За същия период БВП в България запазва равнището си непроменено. В сравнение със същото тримесечие на предходната година сезонно изгладените данни на НСИ показват намаление на БВП с 0.6% в ЕС-27, а за същия период в България БВП нараства с 0.5%.

Добрият икономически климат в страната позволи на банките да намалят лихвените проценти по предлаганите от тях кредити и в значителна степен да облекчат изискванията си. Според публикуваната от БНБ отчетна статистика през февруари 2013 г. средният лихвен процент по кредитите за потребление в левове спада в сравнение с февруари 2012 г. с 0.49 пр.п. до 11.49%, а по тези в евро – с 0.37 пр.п. до 9.40%. При жилищните кредити в левове той намалява с 0.83 пр.п. до 7.05%, а по жилищните кредити в евро – с 0.85 пр.п. до 7.24%. През февруари 2013 г. спрямо януари 2013 г. средният лихвен процент по кредитите за потребление в левове спада с 0.03 пр.п., а по тези в евро – с 0.07 пр.п. При жилищните кредити в левове той намалява с 0.07 пр.п., а по жилищните кредити в евро – с 0.14 пр.п.

На фона на тази ситуация не се очакват съществени изменения в потребителските предпочитания. Жилищните кредити ще продължат да бъдат във фокуса и през 2013 г., като ценовите равнища на предлаганите имоти няма да надвишат диапазона от 2012 г. Същевременно лихвените нива ще продължат да следват тенденцията си на намаление.

Освен за клиентите физически лица, FIbank винаги е поставяла акцент в своята работа и към малкия и среден бизнес, които са гръбнакът на икономиката. В началото на годината банката започна предлагането на нисколихвени бизнес кредити по програма JEREMIE - без такса за предсрочно погасяване и без комисиона за ангажимент.

Кредитите по програма JEREMIE могат да бъдат:

  • инвестиционни кредити;
  • оборотни кредити;
  • овърдрафт/револвиращи кредити.

Кредитите се отпускат на микро-, малки и средни предприятия, регистрирани и извършващи дейност на територията на Република България, от финансовата инициатива JEREMIE към Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика 2007-2013 г." на Европейския съюз.

 

Христо Христов

Христо е Мениджър „Корпоративни комуникации”. Той следи за тенденциите на финансовия пазар, планира, организира и участва активно в провеждането на маркетингови изследвания сред настоящи и потенциални клиенти на банката. Преди да се присъедини към екипа на Fibank, има натрупан значителен опит в ръководството, провеждането и анализа на резултатите от редица маркетингови, икономически и социологически изследвания. Участва като автор в публични анализи и статии в областта на иновациите, информационни и комуникационни технологии и състоянието на икономиката. Личните му интереси са в областта на търговията с ценни книжа. Очаквайте от него интересни анализи за тенденциите на пазара и състоянието на икономиката.

Коментари

Коментирай