Има едно твърдение в икономиката, зад което всички, изучаващи тази наука, се обединяват безусловно. Това е, че банковата система е гръбнакът на всяка една съвременна икономика. Ето защо нейната стабилност е от ключово значение не само за бизнеса, но и за населението. За да се постигне тази стабилност, банките прилагат надеждни стратегии, политики и системи за управление и наблюдение на редица ключови показатели.

Един от тези показатели е коефициентът на ликвидност на банковата система. Той отразява нейната фактическа способност да посреща задълженията си и да се разплаща във всеки един момент, т.е да има налични активи, които бързо могат да бъдат трансформирани в парични средства. Според наредбите на регулаторния орган в страната, БНБ, банките трябва да управляват своите активи и пасиви по начин, който им гарантира, че редовно и без загуба могат да изпълняват ежедневните си задължения, както в нормална банкова среда, така и в условията на криза. Ето защо БНБ определя минимална стойност на коефициента на ликвидност в банковата система, под която не бива да пада никоя от банките, опериращи в страната. Тази стойност е 15%.

Към края на третото тримесечие на 2011 г. коефициентът на ликвидност на банковата система в страната е 25.9%. Стойността е с почти 11 процентни пункта по-висока от минималната изискуема от БНБ. Това показва, че банките в страната предпочитат да имат достатъчен резерв, за да бъдат сигурни, че дори и най-мрачните сценарии за развитието на глобалната икономика да се случат, системата ще бъде достатъчно гъвкава, за да остане ненарушена нейната стабилност.

Графика 1: Ликвидност на банковата система

Към края на третото тримесечие на 2011 г. коефициентът на ликвидност на банковата система в страната е 25.9%.

Източник: БНБ

Друг показател, отчитащ стабилността на банковата система, е капиталовата адекватност. Този коефициент показва минималния капитал, който трябва да държи една банка, отнесен към активите й. Той е своеобразен буфер на банковата система, който осигурява запазване на стабилност на банковите институции при рязко влошаване на активите им. Според изискванията на БНБ минималната капиталова адекватност не трябва да пада под 12%. Към края на третото тримесечие на годината коефициентът на капиталова адекватност на системата е 17.75%. Това превишаване показва, че банките в страната са взели много над изискуемите мерки, за да подсигурят стабилността на системата. Тук е мястото да се отбележи, че в Европейския съюз минималната капиталова адекватност не трябва да пада по 8%. С други думи, капиталовата адекватност на българската банкова система към края на септември е повече от два пъти над минимално изискуемата в Европейския съюз. Това показва, че банките в страната са в по-благоприятна ситуация да посрещнат евентуални бъдещи сътресения от тези, опериращи в другите страни членки.

Графика 2: Обща капиталова адекватност на банковата система

Към края на третото тримесечие на годината коефициентът на капиталова адекватност на системата е 17.75%.

Източник: БНБ

Стабилността на банковата система, която БНБ и банките, опериращи в страната, успяха да постигнат, изолира в определена степен България от негативните последици, които кризата имаше върху други икономики в ЕС. Благодарение на това кредитирането на бизнеса и населението не само не спря, но и продължи да се увеличава. Брутните кредити през третото тримесечие на 2011 г. се увеличават с 0.8%. Корпоративните кредити се увеличават с 2%, а кредитите на физически лица - с 0.2%. При кредитите за граждани жилищните се увеличават с 0.2%, а потребителските - с 0.1%. Към края на месец октомври тези нива остават без съществени промени.

Графика 3: Кредити (в млрд. лв.)

Графика 3: Кредити (в млрд. лв.)

Източник: БНБ

Спазвайки стриктно всички изисквания на регулаторния орган и отчитайки промените в макроикономическата среда, Fibank има своя съществен принос към постигането и поддържането на стабилността в банковата система. Финансовата институция е сред водещите в страната, като пазарните й позиции се подобряват през последните 12 месеца. За поредно тримесечие банката е лидер по отношение на привлечения обем депозити от физически лица и домакинства (ръст за периода септември 2010 г. – септември 2011 г. от 23.7%). Това само по себе си показва високото доверие в нейната стабилност, с което се асоциира в обществото. Също така Fibank има съществена роля в осигуряването на средства за бизнеса и домакинствата, като само отпуснатите от нея корпоративни кредити за последните 12 месеца са в размер на 762.8 млн. лв. Отчитайки променените нужди и възможности на потребителите, банката предложи редица нови продукти и промоции, които я направиха желан партньор в бизнеса и личния живот на редица клиенти.

Общият годишен ръст на БВП за 27-те членки на съюза към края на септември е 1.4%, а този на българската икономика е в размер на 1.6%. Стабилната опора, която има българската икономика в лицето на банковата система в страната, дава основание да се отхвърлят очакванията за резки дисбаланси в макроикономическите показатели. Увеличените своевременно буфери от страна на банките гарантират не само стабилност на системата, но и показват, че институциите разполагат с достатъчно ресурс, за да проявят необходимата гъвкавост, с която да гарантират спокойствието на своите клиенти.

Христо Христов

Христо е Мениджър „Корпоративни комуникации”. Той следи за тенденциите на финансовия пазар, планира, организира и участва активно в провеждането на маркетингови изследвания сред настоящи и потенциални клиенти на банката. Преди да се присъедини към екипа на Fibank, има натрупан значителен опит в ръководството, провеждането и анализа на резултатите от редица маркетингови, икономически и социологически изследвания. Участва като автор в публични анализи и статии в областта на иновациите, информационни и комуникационни технологии и състоянието на икономиката. Личните му интереси са в областта на търговията с ценни книжа. Очаквайте от него интересни анализи за тенденциите на пазара и състоянието на икономиката.

Коментари

Коментирай