Правила и условия за участие в играта, организирана от „Първа инвестиционна банка“ АД (Fibank)

 

Спечелете сребърна монета „Година на заека“! (Instagram игра)

 

Спечелете символа на 2023 г. – сребърна монета „Година на заека“, като се включите в играта ни в  Instagram => https://www.instagram.com/fibank_bg/

1.1. Meta не участва и не съдейства по какъвто и да било начин в организирането, провеждането на играта и раздаването на наградите.

  1. Период на провеждане на играта:

От 10:00 ч. на 01.12.2023 г. до 16:00ч. на 06.12.2023 г., включително.

  1. Правила за участие

Участник в играта може да бъде всяко пълнолетно лице, което има акаунт в социалната мрежа Instagram.

  1. Механизъм на играта

4.1. Играта се провежда в официалния Instagram профил на „Първа инвестиционна банка” АД (https://www.instagram.com/fibank_bg/).

1 декември 2023 г. ще бъде публикува на една снимка във Instagram акаунта на Банката, към която ще има един заден въпрос с три възможни отговора. За да участват в играта, потребителите трябва да напишат отговора, който считат верен, като коментар под снимката и да последват акаунта на Fibank в Instagram. Потребител, дал верен отговор на поставения въпрос, получава право на участие в тегленето на наградите от Fibank. Желаещите могат да се включат в играта до 16:00 часа на 06.12.2023 г., който час се определя за краен час на играта.

4.2. Един и същ потребител може да участва еднократно, като даде отговор на поставения въпрос.

  1. Награда

Наградата е: сребърна монета „Година на заека“.

  1. Определяне на печелившите участници и получаване на наградите

6.1. На 06.12.2023 г., след обявения краен час за провеждане на играта, ще бъде изтеглен 1 (един) участник,  който  ще спечели сребърна монета „Година на заека“.

Печелившият ще бъде изтеглен чрез специализиран софтуер измежду всички, включили се в играта  - с правилен отговор на посочения въпрос – в определените срокове и спазили условията на участие.

6.2. Името на печелившия участник ще бъде обявявано в деня, в който е извършено тегленето, в Instagram акаунта на „Първа инвестиционна банка” АД (https://www.instagram.com/fibank_bg/).

6.3. В тегленето на наградите нямат право да участват потребители на Instagram, които:

- не спазват настоящите Правила и условия за участие в играта;

- са служители на „Първа инвестиционна банка” АД;

- използват фалшиви, неоторизирани или дублирани профили в Instagram.

- използвали са нецензурни или обидни думи, или изрази.

6.4. Получаване на наградите - ангажимент на печелившия участник е да се свърже с Fibank, като изпрати лично съобщение на следния адрес: (https://www.instagram.com/fibank_bg/, в което да посочи трите си имена, телефон за контакт и удобен за него/нея офис/клон на Първа инвестиционна банка, от който би желал/а да получи наградата си. Списък с клоновете на банката: https://www.fibank.bg/bg/klonove-i-bankomati

6.5. Организаторът не носи отговорност, ако участник в играта, който е обявен за печеливш, не се свърже с него за получаване на наградата в срок до 10:00 часа на 15.12.2023 г. включително. В този случай печелившият участник губи правото да получи награда.

6.6. Получаването на наградите се удостоверява с приемо-предавателен протокол, подписан от печелившия участник (съответно негов представител ) и от представител на Fibank (в съответния офис, където печелившият е заявил, че желае да получи наградата).

6.7. Организаторът има право да откаже предаване на награда:

- при установени несъответствия между личните данни, посочени от печеливш участник и документа за установяване на самоличността на спечелилото лице;

- на лице, различно от спечелилото награда, което не представи изрично нотариално заверено пълномощно за получаване на наградата;

- ако спечелилото лице или неговият упълномощен представител откаже да представи документ за удостоверяване на самоличността му.

  1. Други условия

7.1. Условията на настоящата игра са достъпни в блога на Организатора „Първа инвестиционна банка” АД (https://blog.fibank.bg/).

7.2. Организаторът си запазва правото да променя настоящите правила. Измененията влизат в сила от датата на публикуването им в блога на „Първа инвестиционна банка” АД.

7.3. С участието си в играта участниците, спечелилите участници и техните представители се съгласяват предоставените от тях лични данни да се използват, съхраняват и обработват от Организаторите само и единствено за целите на играта. Предоставените лични данни ще бъдат използвани за целите на провеждане на играта, администриране на регистрираните участници, за обработка на дадените отговори, с цел определяне на участниците дали правилен отговор и включването им за изтегляне на случаен принцип на печеливш участник, чрез използването на специализиран компютърен софтуер, осигуряващ равен шанс за печалба на всички участници. Организаторът зачита и пази поверителността на Вашите лични данни. При спазване на законовите изисквания е възможно Организатора да разкрие Ваши лични данни на лица, ангажирани с организиране и провеждане на играта, и предоставяне на наградите. Подобно разкриване на данни се осъществява само при наличие на причина за това и въз основа на поет от получателя ангажимент да осигури адекватно ниво на защита. Всички лични данни ще се събират, обработват и съхраняват при условията на Закона за защита на личните данни в срок до 31.12.2023 г.

7.4. С участието си в играта всеки участник дава съгласие, в случай че бъде изтеглен като печеливш, Организаторът да има правото да публикува имената му в Instagram и в интернет страницата си, да бъде сниман, записван и да участва в публични прояви с рекламен характер на „Първа инвестиционна банка” АД, без да получава допълнително възнаграждение за това.

7.5. Организаторът не носи отговорност в случаите, когато:

- наградата не може да бъде получена или предоставена поради невъзможност спечелилият участник и/или негов представител по пълномощие да се идентифицира пред „Първа инвестиционна банка” АД, за да получи наградата в съответствие с изискванията и в рамките на сроковете, определени с настоящите Правила и условия;

- наградата или част от нея не може да бъде предоставена поради обстоятелства от непреодолима сила, поради нормативни или законови ограничения или каквито и да е други обстоятелства, които не могат да бъдат вменени във вина на Организатора;

7.6. Организаторът си запазва правото по своя преценка да прекрати играта по всяко време, в случай че настъпят обстоятелства, които възпрепятстват нейното провеждане, включително, но не само, злоупотреби, нарушаване на тези правила, форсмажорни обстоятелства, акт на административен, съдебен или друг орган и др., състояние на война, природни бедствия и други. В тези случаи Организаторът не дължи каквато и да е компенсация на участниците в играта. Промените се обявяват по подходящ начин. Промените влизат в сила от момента на публикуването в Instagram профил на „Първа инвестиционна банка” АД (https://www.instagram.com/fibank_bg/).

 

7.7. С участието си в играта в Instagram на адрес: https://www.instagram.com/fibank_bg/ по време на периода на провеждане на играта всеки участник приема настоящите Правила и условия, и се задължава да ги спазва.

Данира Доспевска-Шаренкапова

Данира е мениджър „Корпоративни комуникации”. Чрез блога на Fibank тя се грижи да получавате полезна и актуална информация от банковата сфера. Интересува се от развитието на дигиталните комуникации, информационните технологи и новите възможности, които те предоставят на потребителите.

Коментари

Коментирай