Правила и условия за участие в играта, организирана от „Първа инвестиционна банка“ АД (Fibank)

 

Спечели двоен билет за финала на SOFIA OPEN 2023! (#Facebook Игра)

 

Спечели двоен билет за финала на престижния тенис турнир Sofia Open от сериите ATP 250, като се включиш в играта ни във Facebook=>

https://www.facebook.com/Fibank

1.1. Meta не участва и не съдейства по какъвто и да било начин в организирането, провеждането на играта и раздаването на наградите.

  1. Период на провеждане на играта:

От 16:00 ч. на 07.11.2023 г. до 16:00 ч. на 09.11.2023 г, включително.

  1. Правила за участие

Участник в играта може да бъде всяко пълнолетно лице, което има акаунт в социалната мрежа Facebook.

  1. Механизъм на играта

4.1. Играта се провежда в официалната Facebook страница на „Първа инвестиционна банка” АД (https://www.facebook.com/Fibank).

На 07 ноември 2023 г. ще бъде публикувана една снимка във Facebook страницата на Банката, към която ще има един заден въпрос с три възможни отговора. За да участват в играта, потребителите трябва да напишат отговора, който считат за верен, като коментар под снимката. Потребител, дал верен отговор на поставения въпрос, получава право на участие в тегленето на наградите от Fibank. Желаещите могат да се включат в играта до 16:00 часа на 09.11.2023 г. включително, който час се определя за краен час на играта.

4.2. Един и същ потребител може да участва еднократно, като даде отговор на поставения въпрос.

  1. Награди

Наградите, които ще бъдат раздадени, са: 2 бр. билети за финала на турнира SOFIA OPEN, който ще се проведе на 11.11.2023 г. в зала АРЕНА СОФИЯ, гр. София.

Наградата не може да бъде заменяна за паричната й равностойност. Пътни и други разходи са за сметка и се поемат от печелившия.

  1. Определяне на печелившите участници и получаване на наградите

6.1. На 09.11.2023 г., след обявения краен час за провеждане на играта, ще бъде изтеглен 1 (един) участник,  който  ще спечели два билета за финала на SOFIA OPEN 2023.

Печелившият ще бъде изтеглен чрез специализиран софтуер измежду всички, включили се в играта  - с правилен отговор на посочения въпрос – в определените срокове и спазили условията на участие.

6.2. Името на печелившия участник ще бъде обявявано в деня, в който е извършено тегленето, в официалната Facebook страница на „Първа инвестиционна банка” АД (https://www.facebook.com/Fibank).

6.3. В тегленето на наградите нямат право да участват потребители на Facebook, които:

- не спазват настоящите Правила и условия за участие в играта;

- са служители на „Първа инвестиционна банка” АД;

- използват фалшиви, неоторизирани или дублирани профили в Facebook.

- използвали са нецензурни или обидни думи, или изрази.

6.4. Получаване на наградите - ангажимент на печелившия участник е да се свърже с Fibank, като изпрати лично съобщение на следния адрес: https://www.facebook.com/Fibank , в което да посочи трите си имена, телефон за контакт и удобен за него/нея офис/клон на Първа инвестиционна банка, от който би желал/а да получи наградата си. Списък с клоновете на Банката: https://www.fibank.bg/bg/klonove-i-bankomati

6.5. Организаторът не носи отговорност, ако участник в играта, който е обявен за печеливш, не се свърже с него за получаване на наградата в срок до 10:00 часа на 11.11.2023 г. включително. В този случай печелившият участник губи правото да получи награда.

6.6. Получаването на наградите се удостоверява с приемо-предавателен протокол, подписан от печелившия участник (съответно негов представител ) и от представител на Fibank (в съответния офис, където печелившият е заявил, че желае да получи наградата).

6.7. Организаторът има право да откаже предаване на награда:

- при установени несъответствия между личните данни, посочени от печеливш участник и документа за установяване на самоличността на спечелилото лице;

- на лице, различно от спечелилото награда, което не представи изрично нотариално заверено пълномощно за получаване на наградата;

- ако спечелилото лице или неговият упълномощен представител откаже да представи документ за удостоверяване на самоличността му.

  1. Други условия

7.1. Условията на настоящата игра са достъпни на Facebook страницата на Организатора „Първа инвестиционна банка” АД (https://www.facebook.com/Fibank).

7.2. Организаторът си запазва правото да променя настоящите правила. Измененията влизат в сила от датата на публикуването им във Facebook страницата на „Първа инвестиционна банка” АД.

7.3. С участието си в играта участниците, спечелилите участници и техните представители се съгласяват предоставените от тях лични данни да се използват, съхраняват и обработват от Организаторите само и единствено за целите на играта. Предоставените лични данни ще бъдат използвани за целите на провеждане на играта, администриране на регистрираните участници, за обработка на дадените отговори, с цел определяне на участниците дали правилен отговор и включването им за изтегляне на случаен принцип на печеливш участник, чрез използването на специализиран компютърен софтуер, осигуряващ равен шанс за печалба на всички участници. Организаторът зачита и пази поверителността на Вашите лични данни. При спазване на законовите изисквания е възможно Организатора да разкрие Ваши лични данни на лица, ангажирани с организиране и провеждане на играта, и предоставяне на наградите. Подобно разкриване на данни се осъществява само при наличие на причина за това и въз основа на поет от получателя ангажимент да осигури адекватно ниво на защита. Всички лични данни ще се събират, обработват и съхраняват при условията на Закона за защита на личните данни в срок до 30.11.2023 г.

7.4. С участието си в играта всеки участник дава съгласие, в случай че бъде изтеглен като печеливш, Организаторът да има правото да публикува имената му във Facebook и в интернет страницата си, да бъде сниман, записван и да участва в публични прояви с рекламен характер на „Първа инвестиционна банка” АД, без да получава допълнително възнаграждение за това.

7.5. Организаторът не носи отговорност в случаите, когато:

- наградата не може да бъде получена или предоставена поради невъзможност спечелилият участник и/или негов представител по пълномощие да се идентифицира пред „Първа инвестиционна банка” АД, за да получи наградата в съответствие с изискванията и в рамките на сроковете, определени с настоящите Правила и условия;

- наградата или част от нея не може да бъде предоставена поради обстоятелства от непреодолима сила, поради нормативни или законови ограничения или каквито и да е други обстоятелства, които не могат да бъдат вменени във вина на Организатора;

7.6. Организаторът си запазва правото по своя преценка да прекрати играта по всяко време, в случай че настъпят обстоятелства, които възпрепятстват нейното провеждане, включително, но не само, злоупотреби, нарушаване на тези правила, форсмажорни обстоятелства, акт на административен, съдебен или друг орган и др., състояние на война, природни бедствия и други, промяна в организацията на Sofia Open или неговата отмяна. В тези случаи Организаторът не дължи каквато и да е компенсация на участниците в играта. Промените се обявяват по подходящ начин. Промените влизат в сила от момента на публикуването в официалнaта Facobok страница на Банката(https://www.facebook.com/Fibank).

7.7. С участието си в играта във Facebook на адрес (https://www.facebook.com/Fibank) по време на периода на провеждане на играта всеки участник приема настоящите Правила и условия, и се задължава да ги спазва.

Данира Доспевска-Шаренкапова

Данира е мениджър „Корпоративни комуникации”. Чрез блога на Fibank тя се грижи да получавате полезна и актуална информация от банковата сфера. Интересува се от развитието на дигиталните комуникации, информационните технологи и новите възможности, които те предоставят на потребителите.

Коментари

Коментирай