Към 30 септември 2020 г. активите на банковата система достигат 119.2 млрд. лв., като спрямо 30 юни са увеличени с 3.9 млрд. лв. (3.4%). Първа инвестиционна банка увеличава своите активи през третото тримесечие с 478 млн. лв. или 4.8%. На годишна база активите на банката се увеличават с 850 млн. лв или 8.8%. По размер на активите Първа инвестиционна банка запазва мястото си сред водещите банки в българската банкова система.

Брутните кредити и аванси на банковата система през третото тримесечие на 2020 г. се увеличават с 1.6 млрд. лв. (2.1%) и в края на септември са 75.7 млрд. лв. През тримесечието нарастват кредитите за домакинства (с 621 млн. лв., 2.5%), за нефинансови предприятия (с 532 млн. лв., 1.5%). Отпуснатите общо кредити от Fibank към нефинансови институции достигат 6,5 млрд. лв., като се увеличават за последното тримесечие с 1.7%. В основата на този ръст стои по-високата кредитна активност на банката към бизнеса и населението. Отпуснатите нови корпоративни кредити за периода юни-септември са в размер на 64,4 млн. лв. По отношение на кредитирането към населението, банката е в топ 5 по ръст на отпуснати потребителски кредити за третото тримесечие – 32 млн. лв. или ръст от 3%, който е над средния за пазара (2.1%). По отношение на жилищното кредитиране, Първа инвестиционна банка увеличава портфейла си с нови 7,9 млн. лв. за тримесечието. На годишна база ръстът е с 60,3 млн. лв.

Депозитите в банковата система в края на септември са 101.1 млрд. лв. и през третото тримесечие се увеличават с 3.4 млрд. лв. (3.5%). Нарастване има при депозитите на нефинансови предприятия с 2591 млн. лв. (9.3%) и на домакинства с 830 млн. лв. (1.4%). Депозитите на физически лица, привлечени от Първа инвестиционна банка, достигат 6,7 млрд. лв., като се увеличават за последните 12 месеца със 162 млн. лв.

Собственият капитал в баланса на банковата система се увеличава през тримесечието с 366 млн. лв. (2.5%) и в края на септември възлиза на 15.1 млрд. лв. Счетоводният собствен капитал на Първа инвестиционан банка към края на септември 2020 г. възлиза на 1,177 млн. лв. и нараства с 234 млн. лв. за първите девет месеца на годината. Коефициентът на капиталова адекватност на Fibank към 30 септември 2020 г. достига 22.40%. Адекватността на капитала от първи ред е също 22.40%, а съотношението на базовия собствен капитал от първи ред е 18.71%. Регулаторният собствен капитал възлиза на 1,544 млн. лв.

Ликвидният буфер на банковата система в края на септември е 32.4 млрд. лв., а нетните изходящи ликвидни потоци са 12.0 млрд. лв. Отношението на ликвидно покритие е 268.7% (при 258.0% три месеца по-рано).

Христо Христов

Христо е Мениджър „Корпоративни комуникации”. Той следи за тенденциите на финансовия пазар, планира, организира и участва активно в провеждането на маркетингови изследвания сред настоящи и потенциални клиенти на банката. Преди да се присъедини към екипа на Fibank, има натрупан значителен опит в ръководството, провеждането и анализа на резултатите от редица маркетингови, икономически и социологически изследвания. Участва като автор в публични анализи и статии в областта на иновациите, информационни и комуникационни технологии и състоянието на икономиката. Личните му интереси са в областта на търговията с ценни книжа. Очаквайте от него интересни анализи за тенденциите на пазара и състоянието на икономиката.

Коментари

Коментирай