От 2016 г. Fibank (Първа инвестиционна банка) вече е част от инициативата на Министерство на образованието и науката за кредитиране на студенти и докторанти с държавна финансова подкрепа.

Group of college students working together in the school library

Банката предлага два кредитни продукта:

- Кредит за заплащане на такси за обучение на студент или докторант;

- Кредит за издръжка.

За двата кредитни продукта,  не се изисква обезпечение и не се дължат такси и комисиони. Годишният лихвен процент е 7 % фиксирана годишна лихва.

Студентите и докторантите имат право да кандидатстват за получаване на един или и на двата вида кредити.

Максималният размер на кредита за заплащане на такси за обучение се формира на база дължимите такси за оставащия срок на обучение на кредитоискателя, съгласно учебния план на съответната специалност и образователно-квалификационна степен.

Максималният размер на кредита за издръжка се формира като сбор от семестриалните издръжки за оставащия срок на обучение на кредитоискателя, съгласно учебния план на съответната специалност и образователно-квалификационна или образователна и научна степен. Семестриалната издръжка е равна на минималната работна заплата към момента на усвояване на кредита, умножена по броя на месеците през съответния семестър.

Кредитите се отпускат в български левове, като погасяването им започва след изтичането на гратисния период, като се осъществява на равни месечни вноски. Максималният срок за погасяване е до 120 месеца след изтичане на гратисния период.

Гратисният период от сключване на договора за кредит до изтичане на една година от първата дата за провеждане на последния държавен изпит или защита на дипломна работа  съгласно учебния план, съответно от датата, на която изтича определеният срок на докторантурата. По време на гратисния период Банката начислява лихва върху усвоената част от главницата, която се капитализира годишно. Кредитополучателят не заплаща главница и лихва по време на гратисния период.

Stack of books and graduation cap on top of it

Кредитът за заплащане на такси за обучение се  усвоява на части чрез преводи по банкова сметка на висшето училище или научната организация в размер, равен на дължимата такса за обучение на съответния семестър. Кредитът за издръжка се усвоява на части по сметка, водена на името на кредитополучателя в Банката.

Разплащателната  сметка, по която ще се обслужват кредитите, както и първата дебитна карта Visa Electron payWave към нея, са без такса за поддръжка.

Допълнителна информация можете да намерите във всеки клон на Fibank, на тел.: *2265 (*bank) или на сайта на Банката: www.fibank.bg

 

 

Данира Доспевска-Шаренкапова

Данира е мениджър „Корпоративни комуникации”. Чрез блога на Fibank тя се грижи да получавате полезна и актуална информация от банковата сфера. Интересува се от развитието на дигиталните комуникации, информационните технологи и новите възможности, които те предоставят на потребителите.

Коментари

Коментирай