Както и днес, така и преди десетки години в големите търговски обекти дневно се продават хиляди стоки. За да може бързо и ефикасно да се обслужват купувачите им и едновременно да се води счетоводство за продажбите, е необходимо стоката бързо да се маркира, да се отрази като продадена, цената като платена, а наличността – като променена. Ясно е, че дори с механичен касов апарат това става бавно – защо е нужно човек ръчно да въвежда информация за стоката, ако тя може да се прочита и въвежда в електронна компютризирана система автоматично?

 

Антон Оруш

Гост-автор

www.sandacite.bg - Българският портал за стара техника

Затова през 1981 г. е създадена системата ИЗОТ 1015С, наречена още ПОК Търговия. Съкращението ПОК означава ,,проблемно-ориентиран комплекс“ – система (група) от няколко комуникиращи помежду си електронни у-ва, които работят синхронно по дадена задача. Всяко от тях извършва разл. детайли от работата и е отделен блок/модул на целия комплекс. Различните у-ва в ПОК-а са произведени от различни заводи, но са взаимно съвместими. Работата им се управлява от у-во с микропроцесор.

Според вида на специализираната дейност наборът работещи заедно у-ва в ПОК-а е различен. Някъде има касов апарат с печатащ механизъм, някъде не. Някъде има тестери за печатни платки, другаде не. Някъде има принтер с широки възможности, другаде не толкова.

ИЗОТ 1015С е използван в големи магазини с широко разнообразие от стоки. Представлява система за компютризирано и всестранно автоматизиране на продажбите – от въвеждане на идентификационните данни на новозаредените стоки до запис и архивиране на продажбения процес от работния ден. Състои се от следните у-ва:

  • Елка 90 (в средата, отгоре) – електронна регистрираща каса, която автоматично чете етикета, който съдържа информацията за всяка стока и нейната единична цена (за етикетите след малко) или тези данни се въвеждат ръчно от клавиатурата на Елката, ако етикетът е повреден/нечетим. Етикетите са на магнитен принцип и се четат с четец във вид на... напр. морков, който се включва към апарата с 1,5-м кабел. При вярно прочитане касата кратко изписуква и цената на маркираната стока се натрупва в регистрите на Елката. Данните за продажбите се записват на 8-инчови дискети, преди да се подадат към магнитолентово у-во за архивиране. 1 каса се използва от до 6-има оператори (всеки със собствен ключ), отчита оборот от до 5 стокови групи и приема 4 начина на плащане: в брой, с чек, на кредит и с купон. Може и да отчита напр. отстъпки в %;
  • ИЗОТ 6503С (в средата, под Елката) – събира и записва на дискета информацията за продадените стоки, изпратена му от Елките. Към 1 бр. ИЗОТ 6503С се включват най-много 3 каси, с оглед препълването и честата смяна на дискетата;
  • ИЗОТ 6601С (най-вляво) – магнитозаписващото у-во – то изработва и отпечатва самите етикети. След запис извършва проверка, отпечатва визуалната информация – нея чете четецът на Елката – чрез мозаечна печатаща глава (подобно на матричните принтери), перфорира готовите етикети и ги навива на руло. Етикетите се отпечатват на картонена лента с широчина 25 мм с нанесен магниточувствителен слой и дължина на лентата в рулото ~120 мм. Магнитната информация на етикета се кодира в символи, като до 7 символа са предвидени за въвеждане на единичната цена, 11 – на номенклатурен номер и до 24 за допълнителни идентификационни признаци като ръста, размер, цвят и т.н. Етикетите са в 3 типоразмера – 25, 50 и 75 мм – като най-малкият съдържа само цена и номенклатурен №. Може да се отпечатат до 9999 етикета с еднаква информация, т.е. за 9999 броя от еднакъв вид стока. ИЗОТ 6601С отпечатва до 4000 етикета/час при най-големия размер етикети и до 10 000 при най-малкия;
  • централна управляваща каса – с нея (в кръгов интерфейс) са свързани касовите апарати (терминали) и архивиращото магнитолентово у-во. В 1 кръг могат да работят до 20 Елки (т.е. магазинерски каси), отдалечени на макс. 1500 м една от друга. Оттам се определят дата и час на работа, № на обекта, операторът въвежда данни за рекламации, прехвърлени в др. магазини наличности и т.н. Центр. каса управлява обмена на данни между у-вата, верифицира съобщенията от касите, комплектова блоковете данни за запис върху магнитна лента и т.н.;
  • ИЗОТ 6502С, т.н. концентратор на данни – съдържа 2 контролера, грижещи се за: 1) обмена на данните между Елките и концентратора и 2) за конвертирането и записа на данни от флопито на магнитна лента. Първото прави контролерът ИЗОТ 6502С.Е001, а второто – 6502С.Е002. След всяка продажба касовият апарат изпраща към концентратора съобщение с данните от етикета на продадената стока, както и др. – напр. общия оборот до момента.
  • ИЗОТ 5003 (в синия шкаф) – у-вото записва и архивира получените данни на 1,5-инчова магн. лента. 360 м лента побира данни от работата на 40 каси за 3 дни. Така тя вече лесно се обработва с грамаден компютър от серията ЕС или СМ и се правят разл. изводи от продажбите – напр. следене на търсенето.

ИЗОТ 1015С е защитен от загуба на данни при пад на напрежението.

 

*Публикуваният материал изразява единствено мнението на гост-автора и съдържа данни от източници на информация, ползвани от автора на статията.

 

Коментари

Коментирай