През май 2010 г. средният лихвен процент по кредитите до 1 млн. евро, договорени в левове, намалява спрямо май на предходната година с 0.25 пр.п. до 10.91%, а по тези, договорени в евро – с 0.55 пр.п. до 9.54%. Средният лихвен процент по кредитите над 1 млн. евро се понижава с 2.21 пр.п. до 7.06% при кредитите, договорени в левове, и с 0.03 пр.п. до 8.28% при кредитите, договорени в евро. През май 2010 г. спрямо април т.г. средният лихвен процент по кредитите до 1 млн. евро, договорени в левове, намалява с 0.05 пр.п., а по кредитите до 1 млн. евро, договорени в евро, той се увеличава с 0.01 пр.п. Същият показател при кредитите над 1 млн. евро, договорени в левове, намалява с 1.30 пр.п., а при кредитите над 1 млн. евро, договорени в евро, се увеличава с 0.52 пр.п. Това сочат данните за май месец изнесени от БНБ.

Графика 1: Лихвени проценти по нов бизнес по кредити

В същото време на фона на намаляващите лихвени проценти се наблюдава слабо и непостоянно нарастване в обема на отпуснатите кредити. По данни на БНБ кредитите за Нефинансови предприятия нарастват с 1.2% на годишна база през май т.г. (0.3% ръст през април 2010 г. и 1.1% ръст през март 2010 г.) и в края на месеца достигат 45.2% от БВП. Този ефект се дължи основно на два фактора. От една страна липсват достатъчно качествени проекти, които биха могли да бъдат кредитирани. От друга страна е намалялата склонност на фирмите да увеличават задлъжнялостта си. Тези с кредити се насочват основно към преструктуриране на плащанията си, а тези без ограничават разходите си. Все още плахото и неуверено възстановяване на икономиката дава повод за безпокойство на бизнеса при обслужване на кредити.

Графика 2: Обем на кредитите, отпуснати на нефинансови предприятия, и делът от тях, които са класифицирани като лоши и преструктурирани (в хил. лева)

Източник: БНБ

Според данни от НСИ през юни 2010 г. общият показател на бизнес климата се понижава с 1.2 пункта спрямо май поради влошаване на бизнес климата в промишлеността, строителството и сектора на услугите. През май 2010 г. бизнес климатът се понижи с 0.4 пункта спрямо април, а в основата на спада тогава бяха влошените очаквания при търговията на дребно с 5.3 пункта.

От 2006 г. до 2008 г., кредитите за сектор търговия бяха с най-голям ръст, а за първото тримесечие на тази година този сектор дори не попада сред първите пет по отпускане на заеми. През последните месеци финансовите проблеми пред търговците на дребно се задълбочават и за периода март-май 2010 г. факторът, възпрепятстващ подобряването на бизнеса, нараства с 8 пр. п. до 30.6%. През юни той регистрира слабо понижение с 1 пр.п. (до 29.6%), като по този начин затвърждава несигурността в сектора. Имайки предвид големия дял, който заема търговията в кредитното портфолио на повечето банки, в следващите месеци може да се очаква увеличение на лошите кредити за бизнеса в този сектор.

Строителството продължава да бъде най-кредитираният сектор и през 2009 г., следвано от хотелите и ресторантите. Преработващата промишленост също присъства в петте най-кредитирани сектора от икономиката в периода 2006 - 2009 г., като през първото тримесечие на тази година е изместена от добивната. От 2009 г. пък в топ 5 по кредитиране си пробива път енергетиката. Това се дължи на все повече увеличаващите се проекти за възобновяеми енергийни източници. По отношение на този сектор може да се очаква значително увеличение в кредитирането през следващите няколко години.

За първото тримесечие на тази година видимо нарастване на кредитирането има при недвижимите имоти. Това може да се обясни с преструктурирането и рефинансирането на ипотечни кредити. През миналата година банките активно преструктурираха заеми на свои клиенти във временно затруднено положение заради кризата. На второ и трето място са съответно енергетиката и добивната промишленост.

Според данните за БВП в края на първото тримесечие на 2010 г. се забелязва, че България изостава с 1-2 тримесечия в сравнение с общата икономика на Европейския съюз. По-бързото възстановяване на икономическите партньори на страната, от своя страна, доведе до започналото плавно увеличение на износа, което се наблюдава през последните месеци. Само за месец април той отбелязва ръст от 36.7% на годишна база. На база на това може да се очаква засилено кредитиране от страна на банките към експортно-ориентираните фирми.

Графика 3: Промяна в БВП на годишна база – България и ЕС (%)

Източник: Блогът за икономика
www.ikonomika.org

Подобрение се забелязва и в индустрията. Според данните новите поръчки в индустрията следват с леко изоставане ръста в Еврозоната. Това дава основание да се очаква съживяване в сектора и нужда от свежо финансиране. Същевременно, имайки предвид, че този сектор заема също ключова позиция в кредитното портфолио на повечето банки, в оставащите месеци до края на годината може да се очаква не само ръст по отношение на отпуснатите кредити за сектора, но и видимо намаление на лошите и преструктурирани такива. Негативно влияние върху сектора, изразено в забавяне на темпа на възстановяване, може да се прояви вследствие на увеличаването на цената на природния газ с 24.6%.

Графика 4: Нови поръчки в индустрията, юли 2008=100

Източник: Блогът за икономика
www.ikonomika.org

Христо Христов

Христо е Мениджър „Корпоративни комуникации”. Той следи за тенденциите на финансовия пазар, планира, организира и участва активно в провеждането на маркетингови изследвания сред настоящи и потенциални клиенти на банката. Преди да се присъедини към екипа на Fibank, има натрупан значителен опит в ръководството, провеждането и анализа на резултатите от редица маркетингови, икономически и социологически изследвания. Участва като автор в публични анализи и статии в областта на иновациите, информационни и комуникационни технологии и състоянието на икономиката. Личните му интереси са в областта на търговията с ценни книжа. Очаквайте от него интересни анализи за тенденциите на пазара и състоянието на икономиката.

Коментари

Коментирай